On­der­grond­se oce­aan op Plu­to is even zout als Do­de Zee

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

De dwerg­pla­neet Plu­to heeft mo­ge­lijk een on­der­grond­se oce­aan die even zout is als de Do­de Zee. De on­der­grond­se zee zou een zout­ge­hal­te van on­ge­veer der­tig pro­cent heb­ben, is ruim drie­hon­derd ki­lo­me­ter diep en be­vindt zich on­der het be­vro­ren op­per­vlak van Plu­to, mel­den on­der­zoe­kers van de Brown Uni­ver­si­ty in het we­ten­schap­pe­lijk tijd­schrift Ge­op­hy­si­cal Re­search Let­ters.

De we­ten­schap­pers kwa­men tot hun be­vin­din­gen na be­stu­de­ring van Sput­nik Pla­num, een ne­gen­hon­derd ki­lo­me­ter gro­te in­slag­kra­ter op Plu­to. De­ze kra­ter heeft een bij­zon­der ef­fect op de po­si­tie van Plu­to ten op­zich­te van zijn maan Cha­ron. Plu­to en Cha­ron heb­ben na­me­lijk een syn­chro­ne ro­ta­tie, wat be­te­kent dat ze net als de aar­de en de maan con­ti­nu de­zelf­de kant naar el­kaar toe heb­ben ge­keerd door zwaar­te­krachts­in­vloe­den. Sput­nik Pla­num ligt pre­cies op het deel van Plu­to dat uit­kijkt op Cha­ron. Dat sug­ge­reert dat het op­per­vlak van Plu­to op de­ze plek meer mas­sa heeft.

Het zwaar­te­krachts­veld van Cha­ron trekt vol­gens de wet­ten van de zwaar­te­kracht na­me­lijk het hardst aan het ge­bied op Plu­to met de mees­te mas­sa, waar­door dit pre­cies dit deel van de dwerg­pla­neet zich naar de maan toe­keert.

In­slag­kra­ter

Het gek­ke is al­leen dat Sput­nik Pla­tum een in­slag­kra­ter is, en dus in the­o­rie min­der mas­sa zou moe­ten be­vat­ten. “Het is niets meer dan een gat in de grond”, ver­klaart hoofd­on­der­zoe­ker Bran­don Jo­hn­son op de nieuws­si­te van Brown Uni­ver­si­ty. De po­si­tie van het ge­bied ten op­zich­te van Cha­ron kan daar­om al­leen wor­den ver­klaard door de aan­we­zig­heid van een ruim hon­derd ki­lo­me­ter die­pe on­der­grond­se oce­aan on­der Sput­nik Pla­tum die voor ex­tra mas­sa zorgt, zo blijkt uit com­pu­ter­mo­del­len.

Zout

De­ze on­der­grond­se oce­aan moet zeer ‘zwaar’ zijn om de zwaar­te­kracht­wer­king tus­sen Plu­to en Cha­ron te kun­nen ver­kla­ren. De zee heeft vol­gens het com­pu­ter­mo­del dan ook een zeer hoog zout­ge­hal­te. “Dit zout be­ïn­vloedt de dicht­heid van het wa­ter en maakt de oce­aan zwaar­der”, al­dus Jo­hn­son. Uit me­tin­gen van de ruim­te­son­de New Ho­ri­zons was al eer­der ge­ble­ken dat Plu­to waar­schijn­lijk een on­der­grond­se oce­aan heeft. Het is voor het eerst dat we­ten­schap­pers ook een beeld schet­sen van de om­vang en het zout­ge­hal­te van de zee. (NU.nl/foto: spa­ce­f­lightin­si­der.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.