Oce­aan van vloei­baar wa­ter on­der het ijs van Sa­tur­nus­maan Di­o­ne

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

On­der het ijs van de Sa­tur­nus­maan Di­o­ne ligt een die­pe oce­aan van vloei­baar wa­ter. Dat heb­ben on­der­zoe­kers van de Ko­nink­lij­ke Ster­ren­wacht van Bel­gië (KSB) ont­dekt. Ze de­den dit op ba­sis van nieu­we ge­ge­vens van de ruim­te­son­de Cas­sini. In het heel­al blijkt daar­door meer wa­ter aan­we­zig te zijn dan aan­van­ke­lijk werd ge­dacht.

Bij twee an­de­re ma­nen van Sa­tur­nus, Ti­tan en En­ce­la­dus was het al vrij ze­ker dat er wa­ter on­der het ijs lag. Ook van Eu­ro­pa, een maan van Ju­pi­ter, stond al vast dat er wa­ter was. Wa­ter is een goe­de in­di­ca­tie voor le­ven op een pla­neet. De oce­aan van Di­o­ne is tien­tal­len ki­lo­me­ters diep. Stil­le wa­te­ren heb­ben ook daar die­pe gron­den, want hoe­wel Di­o­ne er rus­tig bij lijkt te lig­gen, to­nen de lit­te­kens op het op­per­vlak aan dat er een tu­mul­tu­eus ver­le­den is ge­weest. Zo zijn er gro­te ijs­klif­fen aan­ge­trof­fen. De oce­aan van Di­o­ne was er vol­gens de we­ten­schap­pers waar­schijn­lijk al van­af het ont­staan van de maan en is daar­door een goe­de om­ge­ving voor mi­cro­sco­pisch le­ven. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.