Man­ne­lij­ke vlokreeft wordt sexier door kli­maat­ver­an­de­ring

Times of Suriname - - WE­TEN­SCHAP -

Door war­mer en zuur­der wa­ter ver­an­dert het lijf van man­ne­lij­ke vlokreef­ten zo­dat ze een stuk aan­trek­ke­lij­ker wor­den in de ogen van de vrouw­tjes. Dat blijkt uit ex­pe­ri­men­ten van de uni­ver­si­teit van Ade­lai­de. On­der­zoe­kers ver­za­mel­den een aan­tal vlokreef­ten (Cy­ma­du­sa pemp­tos) en plaat­sten ze in een aqua­ri­um. De tem­pe­ra­tuur en zuur­graad van het wa­ter in dat aqua­ri­um kwam over­een met de tem­pe­ra­tuur en zuur­graad die we naar ver­wach­ting over hon­derd jaar in de oce­a­nen gaan me­ten.

Ver­ras­send

De re­sul­ta­ten zijn ver­ras­send. De po­pu­la­tie vlokreef­ten groei­de enorm. Zo’n twin­tig keer snel­ler dan nu het ge­val is. “Kli­maat­ver­an­de­ring gaat nor­maal ge­spro­ken ver­ge­zeld door voor­spel­lin­gen van ne­ga­tie­ve in­vloe­den op po­pu­la­ties en vaak zelfs ex­tinc­ties”, ver­telt on­der­zoe­ker Pa­blo Mun­guia. “Over het al­ge­meen wor­den geen sterk groei­en­de po­pu­la­ties voor­speld.”

Gro­te­re klau­wen

Maar waar­om groeit de po­pu­la­tie vlokreef­ten in war­mer en zuur­der wa­ter wel? “We ont­dek­ten dat man­ne­tjes veel gro­ter wa­ren dan voor­gaan­de ge­ne­ra­ties (die in kou­der wa­ter en on­der een la­ge­re CO2-con­cen­tra­tie wa­ren op­ge­groeid, red.) en hun gro­te klau­wen wa­ren nog gro­ter ge­wor­den. De vrouw­tjes ble­ven het­zelf­de. Bo­ven­dien wa­ren er bin­nen de po­pu­la­tie al­tijd gro­te ver­schil­len in de om­vang van de klau­wen van de man­ne­tjes, maar op­eens had­den al­le man­ne­tjes gro­te klau­wen ge­kre­gen. Dat ge­beur­de bin­nen een paar po­pu­la­ties.”

Po­pu­la­tie­groei

Man­ne­lij­ke C. pemp­tos heb­ben gro­te­re klau­wen dan vrouw­tjes en ge­brui­ken de­ze om vrouw­tjes aan te trek­ken of met an­de­re man­ne­tjes te vech­ten. Het feit dat al­le man­ne­tjes in war­mer en zuur­der wa­ter ge­ze­gend wa­ren met gro­te klau­wen, be­te­kent waar­schijn­lijk dat ze ook al­le­maal even aan­trek­ke­lijk wa­ren voor vrouw­tjes. “Dat re­sul­teer­de in een enorm aan­tal vrouw­tjes – bij­na tach­tig pro­cent – dat zwan­ger raak­te en ver­oor­zaak­te een enor­me groei van de po­pu­la­tie. We we­ten dat kli­maat­ver­an­de­ring voor veel soor­ten ramp­za­lig gaat zijn, maar in som­mi­ge ge­val­len is dat niet het ge­val”, stelt Mun­guia. Het on­der­zoek toont aan dat ook het pa­rings­pro­ces on­der een an­der kli­maat an­ders kan gaan ver­lo­pen. “Als al­le man­ne­tjes even gro­te klau­wen heb­ben, dan zul­len klau­wen wel­licht niet lan­ger een be­lang­rijk ken­merk zijn.”

(Scien­ti­as/foto: sci­mex.org)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.