Ei­wit­ten ont­dekt in mil­joe­nen ja­ren ou­de ei­er­schaal van struis­vo­gel

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

We­ten­schap­pers heb­ben gro­ten­deels in­tac­te ei­wit­ten ont­dekt in een 3,8 mil­joen jaar ou­de ei­er­schaal van een struis­vo­gel uit Tan­za­nia. De ei­wit­ten in de 3,8 mil­joen jaar ou­de ei­er­schaal zijn 50 keer ou­der dan het oud­ste DNA dat ooit is ont­dekt. Door de struc­tuur van de ei­wit­ten te be­stu­de­ren, kun­nen de we­ten­schap­pers de DNA-volg­or­de van de pre­his­to­ri­sche struis­vo­gel waar­schijn­lijk deels re­con­stru­e­ren. Dat meldt een in­ter­na­ti­o­naal team van on­der­zoe­kers in het we­ten­schap­pe­lijk tijd­schrift eLi­fe.

De we­ten­schap­pers ont­dek­ten de ei­er­schaal op de vlak­te van Lae­to­li, een plek in Tan­za­nia waar vaak fos­sie­len wor­den ge­von­den van struis­vo­gel­ei­e­ren. De eer­ste mo­der­ne men­sen ge­bruik­ten de scha­len waar­schijn­lijk om wa­ter in te dra­gen. De 3,8 mil­joen jaar ou­de ei­er­schaal komt ech­ter uit een tijd waar­in mo­der­ne men­sen nog niet be­ston­den. De oud­ste struis­vo­gels ont­ston­den mo­ge­lijk meer dan vijf­tig mil­joen jaar ge­le­den. De ei­wit­ten in de ge­fos­si­li­seer­de schaal zijn be­waard ge­ble­ven door­dat mi­ne­ra­len in de om­lig­gen­de rot­sen de stof­fen heb­ben be­schermd. Daar­door is de volg­or­de van ami­no­zu­ren waar­uit de ei­wit­ten zijn op­ge­bouwd, nog steeds af te le­zen.

Di­no­sau­rus­ei

“De­ze volg­or­de van ami­no­zu­ren kan ons meer ver­tel­len over de functie van het ei­wit”, ver­klaart hoofd­on­der­zoe­ker Kir­sty Penk­man op BBC News. “Ver­vol­gens kun­nen we meer evo­lu­ti­o­nai­re in­for­ma­tie ach­ter­ha­len over het dier.” De ami­no­zu­ren in ei­wit­ten ont­staan na­me­lijk on­der in­vloed van de DNA-volg­or­de van een or­ga­nis­me. Door de op­bouw van de ami­no­zu­ren te ana­ly­se­ren, kun­nen we­ten­schap­pers de­ze volg­or­de gro­ten­deels re­con­stru­e­ren. De ont­dek­king dat ei­wit­ten in ei­er­scha­len mil­joen ja­ren kun­nen over­le­ven, biedt per­spec­tief in het on­der­zoek naar de evo­lu­tie van die­ren uit de pre­his­to­rie. “Zelfs de scha­len van di­no­sau­rus­ei­e­ren wor­den nu mis­schien in­te­res­sant om te ana­ly­se­ren”, al­dus Penk­man.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.