Markt kri­tisch over OPEC-deal

Times of Suriname - - ECONOMIE -

DEN HAAG - Ener­gie­reus Shell hield gis­te­ren op de beurs 5% winst vast na het lang ver­wach­te olie­ak­koord van OPEC. Markt­vor­sers re­a­geer­den ech­ter zeer te­rug­hou­dend, on­ze­ker blijft of OPEC zijn pro­duc­tie in­der­daad be­perkt. Tot die tijd zou de olie­prijs vlak blij­ven.

Het was woens­dag­avond voor het eerst in acht jaar dat de veer­tien lan­den ver­e­nigd in OPEC de pro­duc­tie ver­la­gen. We­reld­wijd gin­gen de beur­zen om­hoog na­dat WTI- en Brent-olie woens­dag­avond na het ak­koord met 5 tot 6% ste­gen. Brent zak­te in de och­tend met 0,6%.

Ener­gie­fond­sen

Bo­dem­on­der­zoe­ker Fug­ro (+6%), SBM Off­sho­re (+4,8%) en tank­op­slag­be­drijf Vop­ak (+1,8%) pro­fi­teer­den gis­te­ren in Amsterdam net als Roy­al Dut­ch Shell van de ver­wacht ho­ge­re olie­prijs.

Bij de in­for­me­le OPEC­bij­een­komst in Al­ge­rije werd een pro­duc­tie­pla­fond van 32,5 tot 33 mil­joen va­ten per dag af­ge­spro­ken van­af no­vem­ber dit jaar. De de­tails wor­den nog ver­der uit­ge­werkt tij­dens de OPEC-top in no­vem­ber. De ver­min­de­ring is cir­ca 750.000 va­ten ten op­zich­te van wat er in au­gus­tus per dag aan olie werd op­ge­pompt. Grond­stof­fen­ana­lis­ten van ING Glo­bal Mar­kets Re­search waar­schuw­den ech­ter in een re­ac­tie: geen van de lan­den heeft tot nu toe vrij­wil­lig zijn pro­duc­tie be­perkt. Dat is veel­zeg­gend. “Nie­mand be­perkt zijn pro­duc­tie vol­gen­de maand, en nie­mand schrapt de pro­duc­tie in no­vem­ber”, al­dus de ana­lis­ten. Op 30 no­vem­ber be­loof­de OPEC meer de­tails te mel­den.

Kri­tisch

Ana­lis­ten van Gold­man Sachs wa­ren even­eens kri­tisch: het op­drij­ven van prij­zen met pro­duc­tie­ver­min­de­ring zou zelf­ver­nie­ti­gend wer­ken, voor­al voor de pro­du­cen­ten die aan de on­der­kant van de markt wer­ken. Een ho­ge­re prijs zorgt voor meer toe­stroom van pro­du­cen­ten die eer­der wa­ren af­ge­haakt. Le­ve­ran­ciers die nu net hoofd bo­ven wa­ter hou­den, zul­len vol­uit gaan pro­du­ce­ren om re­ser­ves te ver­ster­ken. Markt­ana­list Bas van Gef­fen van Ra­bo­bank wees te­gen­over ABM op ge­lui­den in de markt dat de OPEC-lid­sta­ten ook niet-OPEC-pro­du­cen­ten bij de over­een­komst wil­len be­trek­ken. Ook Van Gef­fen vindt dat het on­ze­ker of de niet-OPEC-le­den be­reid zijn om sa­men te wer­ken.

In­grij­pen

ETF Se­cu­ri­ties vindt dat de be­per­king in pro­duc­tie van OPEC wei­nig voor­stelt. Dat zal het markt­even­wicht niet ver­an­de­ren, stelt grond­stof­fen­spe­ci­a­list Ni­tesh Shah. Ten­zij niet-OPEC-le­den ste­vig in­grij­pen.

Iran, Li­bië en Ni­ge­ria wil­len hun pro­duc­tie ver­ho­gen, Al­ge­rije en Ve­ne­zu­e­la kun­nen het zich niet ver­oor­lo­ven om de pro­duc­tie te­rug te schroe­ven, al­dus de ana­lis­ten.

Ole Han­sen, hoofd grond­stof­fen­stra­te­gie bij Saxo Bank, ver­wacht dat con­su­men­ten en be­drij­ven de ge­vol­gen van het ak­koord op zijn vroegst pas in ja­nu­a­ri van 2017 voe­len. Vol­gens Han­sen ziet het er ook naar uit dat Ni­ge­ria, Li­bië en Iran uit­ge­zon­derd wor­den. Sa­oe­di-Ara­bië, al­dus Saxo Bank, zal waar­schijn­lijk het groot­ste deel van de pro­duc­tie­ver­min­de­ring op zich ne­men.

Han­sen gaat al met al uit van een olie­prijs op de kor­te- en mid­del­lan­ge ter­mijn van tus­sen de $45 en $50 per vat.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.