ConA­gra Foods boekt ho­ge­re winst

Times of Suriname - - ECONOMIE -

OMAHA - ConA­gra Foods heeft in het af­ge­lo­pen kwar­taal een ho­ge­re winst ge­boekt op een la­ge­re om­zet. Dit bleek gis­te­ren uit de pu­bli­ca­tie van de re­sul­ta­ten van de Ame­ri­kaan­se ma­ker van voor­ver­pakt voed­sel over het eer­ste kwar­taal van zijn ge­bro­ken boek­jaar.

“We blij­ven ster­ke voor­uit­gang boe­ken met het her­vor­men van on­ze por­te­feuil­le”, zei CEO Sean Con­nol­ly, doe­lend op de eer­der aan­ge­kon­dig­de op­split­sing van het be­drijf in twee apar­te on­der­ne­min­gen. Bij de vier­de kwar­taal­cij­fers in ju­ni kon­dig­de ConA­gra Foods aan het be­drijf op te wil­len split­sen in twee on­af­han­ke­lij­ke be­drij­ven, na­me­lijk ConA­gra Brands en Lamb Wes­ton. Over de voort­gang zei CEO Con­nol­ly gis­te­ren dat hij te­vre­den is met hoe Lamb Wes­ton het heeft ge­daan in het eer­ste kwar­taal van het nieu­we boek­jaar. Het on­der­deel zag de om­zet met 4 pro­cent toe­ne­men. “We kij­ken er naar uit om meer de­tails te pre­sen­te­ren over Lamb Wes­ton en Cona­gra Brands tij­dens de be­leg­gers­da­gen van de twee on­der­ne­min­gen vol­gen­de maand.”

De ope­ra­ti­o­ne­le winst van ConA­gra Foods ver­be­ter­de van 375 mil­joen naar 492 mil­joen dol­lar. On­der de streep res­teer­de een net­to­winst van 186,2 mil­joen dol­lar, te­gen­over een ver­lies van ruim 1,1 mil­jard dol­lar in de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der. De aan­ge­pas­te winst per aan­deel van 0,61 dol­lar lag bo­ven de ver­wach­ting van 0,48 dol­lar van door Fac­tSet ge­raad­pleeg­de ana­lis­ten.

De om­zet daal­de van 2,8 mil­jard naar cir­ca 2,7 mil­jard dol­lar, van­we­ge de ver­koop van een aan­tal ac­ti­vi­tei­ten en wis­sel­koers­schom­me­lin­gen.

Het aan­deel ConA­gra Foods steeg gis­ter­mid­dag ruim 2 pro­cent tot 44,00 dol­lar.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.