Jus­pol brengt be­gro­ting te­rug we­gens fi­NAN­CI­EEL-ECO­NO­MI­sCHE OMstANDIGHEDEN

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De be­gro­ting van het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie en Po­li­tie (Jus­pol) is van­we­ge de fi­nan­ci­eeleco­no­mi­sche si­tu­a­tie te­rug­ge­bracht. Waar­ne­mend di­rec­teur Humphrey Tjin Liep Shie zegt aan de krant dat al­leen wat nood­za­ke­lijk is, op de be­gro­ting is op­ge­bracht. Vol­gens hem wordt dat­ge­ne uit­ge­voerd dat wen­se­lijk is. Tjin Liep Shie zegt ver­der dat het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën een beeld heeft van wel­ke dien­sten van Jus­pol nog ach­ter zijn met be­ta­lin­gen. Hij legt uit dat al­le mi­nis­te­ries hun re­ke­nin­gen en al­le be­taal­stuk­ken ver­wer­ken bin­nen het sys­teem. De le­ve­ran­ciers krij­gen hun re­çu’s en gaan naar Fi­nan­ci­ën om uit­be­taald te wor­den. Vol­gens Tjin Liep Shie zijn er nog wat ach­ter­stan­den voor wat be­treft het be­ta­len van dien­sten van Jus­ti­tie, maar hij heeft er geen zicht op om wel­ke het gaat. Hij weet dat Fi­nan­ci­ën met een ei­gen pri­o­ri­tei­ten­lijst werkt. Jus­ti­tie heeft ook haar pri­o­ri­tei­ten aan­ge­ge­ven. On­der meer moet er ze­ker geld vrij­ge­maakt wor­den voor de brand­stof­voor­zie­ning, voe­ding voor ar­res­tan­ten, lo­nen en sa­la­ris­sen en de mi­ni­ma­le za­ken om de ope­ra­ties draai­en­de te hou­den. De waar­ne­mend di­rec­teur zegt dat voer­tui­gen ook in be­drijf ge­hou­den moe­ten wor­den. De stroom- en wa­ter­voor­zie­ning moe­ten ge­ga­ran­deerd blij­ven, naast kan­toor­spul­len zo­als inkt en pa­pier.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.