Der­tien ver­keers­do­den in va­kan­tie­pe­ri­o­de

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het Korps Su­ri­na­me Ver­keers­vrij­wil­li­gers (KSV) be­treurt het dat er in de va­kan­tie, van­af 15 au­gus­tus tot en met gis­te­ren, der­tien ver­keers­do­den zijn ge­re­gi­streerd. Voor­zit­ter Hel­mut Ge­zi­us zegt aan de krant dat het gaat om zes brom­fiet­sers, een au­to­mo­bi­list, een atv-be­stuur­der, twee voet­gan­gers en twee me­de-in­zit­ten­den van au­to’s die zijn om­ge­ko­men. Hij merkt op dat er bij­na twee ver­keers­do­den in een week zijn ge­teld. Vol­gens hem is het ern­sti­ger ge­wor­den, om­dat de helft van de ver­keers­do­den brom­fiet­sers zijn. Ge­zi­us doet een drin­gend be­roep op het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie en Po­li­tie om de brom­fiets­cer­ti­fi­ce­ring bin­nen­kort een feit te la­ten zijn. Hij hoopt dat het dit jaar nog ge­beurt, om het aan­tal ver­keers­do­den on­der de brom­fiet­sers te re­du­ce­ren. Het KSV zal het mi­nis­te­rie er­aan blij­ven her­in­ne­ren dat de brom­fiets­cer­ti­fi­ce­ring bij­zon­der be­lang­rijk is in het ka­der van de ver­keers­vei­lig­heid. Ge­zi­us wil vol­gend jaar vroeg met een cam­pag­ne star­ten, zo­dat de ver­keers­vei­lig­heids­maand die duurt van 15 au­gus­tus tot en met 15 sep­tem­ber, goed tot een­ie­der door­dringt. Hij zegt voorts dat aan de hand van de sta­tis­tie­ken vast­ge­steld zou kun­nen wor­den hoe­veel keer de po­li­tie con­tro­les heeft ge­hou­den in de va­kan­tie. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.