Pon­ton veer­stei­ger Bos­kamp ge­zon­ken

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SARAMACCA - De pon­ton van de ou­de veer­stei­ger in Bos­kamp is van­we­ge lek­ka­ge ge­zon­ken. School­kin­de­ren en be­wo­ners van de dor­pen Ka­le­bas­kreek en Loksi­bon maak­ten da­ge­lijks ge­bruik van de­ze stei­ger. Dis­tricts­com­mis­sa­ris (dc) Laks­miena­rain Doe­bay heeft nood­maat­re­ge­len ge­trof­fen. De aan­meer­stei­ger die reeds in aan­bouw was, maar waar­van de werk­zaam­he­den ge­staakt zijn, is voor­zien van loop­plan­ken. De be­no­dig­de hout­ma­te­ri­a­len zijn ge­do­neerd door de di­rec­teur van Be­ni’s kwik­wi Soe­la, Da­niel Doer­ga. De werk­zaam­he­den zijn uit­ge­voerd door de Ci­viel Tech­ni­sche Dienst van het com­mis­sa­ri­aat. Vrij­dag­mid­dag heb­ben de dc en Doer­ga zich plaat­se­lijk ge­o­ri­ën­teerd. De bur­ger­va­der be­dank­te Doer­ga en al­le an­de­ren die in wel­ke vorm dan ook hun me­de­wer­king heb­ben ver­leend om de­ze ca­la­mi­teit tot het ver­le­den te la­ten be­ho­ren.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.