Waar­om is Bi­pas­ha Ba­su boos?

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Nie­mand vindt het leuk om ver­sla­gen te wor­den, en nog min­der door ie­mand die net maar in een paar films heeft ge­speeld. Ie­mand die min­der werk­er­va­ring heeft. Bi­pas­ha Ba­su en Rad­hi­ka Ap­te wa­ren kans­heb­bers om de hoofd­rol te spe­len in Priy­an­ka Cho­p­ra’s pro­duc­tie, ge­ba­seerd op het le­ven van as­tro­naut Kal­pa­na Chaw­la. De Par­ched-ac­tri­ce ver­sloeg me­vrouw gro­ver en mag de rol in de film spe­len. “Rad­hi­ka is geen vrien­din van Priy­an­ka. Bi­pas­ha is wel een, dus ze vond dat PeeCee dat in over­we­ging moest ne­men bij de se­lec­tie. Bips heeft na haar hu­we­lijk nog geen film­con­tract on­der­te­kend en hoop­te echt in de­ze film te mo­gen spe­len. Na haar laat­ste filmuit­je Alo­ne van eer­der dit jaar heb­ben wij de prach­ti­ge ac­tri­ce niet meer op het wit­te doek ge­zien. Maar vol­gens Priy­an­ka pas­te Rad­hi­ka naar ver­luidt be­ter voor de rol. PeeCee ver­wacht dat Bi­pas­ha het moet be­grij­pen dat de se­lec­tie van de cast niet ge­daan wordt op ba­sis van vriend­schap­pen. Op dit mo­ment, is de Raaz 3-ac­tri­ce in een bo­ze stem­ming”, ver­tel­de een

bron. (in­di­a­ti­mes.com/fo­to: blogs­pot.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.