Vis­ser ver­mist na zee­roof

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een vis­ser wordt na een zee­roof aan de mon­ding van de Cop­pe­na­me­ri­vier ver­mist. De ka­pi­tein van de boot heeft bij de po­li­tie in het dis­trict Sa­ram­ac­ca aan­gif­te ge­daan. Hij was sa­men met vier an­de­re vis­sers op 17 sep­tem­ber naar zee ver­trok­ken. Op 30 sep­tem­ber tus­sen 19.00 en 19.30 uur be­von­den zij zich met de boot aan de mon­ding van de Cop­pe­na­me­ri­vier toen zij plot­se­ling wer­den over­val­len door drie zee­ro­vers die ge­wa­pend wa­ren met hou­wers. De zee­ro­vers spra­ken En­gels en aan de hand van hun ac­cent be­staat het ver­moe­den dat het om Gu­y­a­ne­zen gaat. De vis­sers en de ka­pi­tein moesten van de zee­ro­vers in het wa­ter sprin­gen. Het ge­luk­te de ka­pi­tein sa­men met drie van de vis­sers naar de oe­ver te zwem­men. Hij hoor­de de vier­de vis­ser om hulp roe­pen, maar hij kon geen hulp bie­den daar hij zelf in nood ver­keer­de. Na­dat zij aan wal wa­ren, merk­te de ka­pi­tein op dat de vier­de vis­ser de oe­ver niet had be­reikt. Ge­let op het feit dat het vrij don­ker was en hij niet over een boot be­schik­te, kon hij geen zoek­ac­tie be­gin­nen. De zee­pi­ra­ten maak­ten een bui­ten­boord­mo­tor, vis­net­ten, mo­bie­le te­le­foons en de vis­vangst die sa­men on­ge­veer SRD 275.000 be­droe­gen, buit. De po­li­tie is be­zig met het on­der­zoek in de­ze zaak.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.