Brand­weer te­vre­den met voor­lich­ting kin­de­ren

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Het Korps Brand­weer Su­ri­na­me heeft ge­du­ren­de de va­kan­tie­pe­ri­o­de ver­schil­len­de ge­bie­den aan­ge­daan om kin­de­ren be­wust te ma­ken van brand­vei­lig­heid. Brand­weer­voor­lich­ter Ol­ton Pi­nas zegt aan de krant dat Paramaribo, Wa­ni­ca, Bro­ko­p­on­do en Ma­ro­wij­ne zijn aan­ge­daan. Hij is te­vre­den over de par­ti­ci­pa­tie van de kin­de­ren, want zij heb­ben en­thou­si­ast ge­re­a­geerd. De kin­de­ren heb­ben ve­le vra­gen van de brand­weer be­ant­woord.

Pi­nas zegt dat de mees­te kin­de­ren het alarm­num­mer 110 van de brand­weer ken­nen. Dit ziet hij als een po­si­tie­ve ont­wik­ke­ling, want hij denkt dat in de toe­komst bij een brand eer­der de brand­weer zal wor­den ge­beld en niet de po­li­tie. Het komt nog­al vaak voor dat men­sen bij een brand eerst de po­li­tie bel­len die dan de brand­weer in­scha­kelt. In­dien de brand­weer met­een wordt ge­beld, wordt ver­tra­ging voor­ko­men. Pi­nas zegt dat de mees­te kin­de­ren zo­da­nig en­thou­si­ast wa­ren, dat ze op­ga­ven in de toe­komst ook voor de brand­weer te wil­len wer­ken. Vol­gens de brand­weer­voor­lich­ter werkt de brand­weer aan de jeugd, zo­dat die zich be­wust is van brand­ge­vaar. De kin­de­ren wa­ren blij met het be­zoek van de brand­weer aan hun ge­bied. De brand­weer is uit­ge­no­digd een twee­de keer op be­zoek te ko­men.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.