Po­li­tie on­der­zoekt be­drei­ging school Vo­len­dam

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

VO­LEN­DAM - Het Don Bo­sco Col­le­ge in Vo­len­dam is zon­dag be­dreigd. Dat ge­beur­de met een fo­to op so­ci­a­le me­dia waar­op wa­pens te zien wa­ren. “On­der­zoek van de po­li­tie leid­de naar een jon­gen die bui­ten de pro­vin­cie Noord-Hol­land woont”, al­dus een woord­voer­ster gis­te­ren. Agen­ten heb­ben gis­ter­och­tend een be­zoek ge­bracht aan de jon­gen en een ge­sprek met hem en zijn ou­ders ge­had. De po­li­tie gaat voor­als­nog uit van een in­ci­dent in de re­la­ti­o­ne­le sfeer.

De po­li­tie doet nog ver­der on­der­zoek en ver­hoort nog en­ke­le ge­tui­gen. De school­di­rec­tie werd zon­dag door leer­lin­gen op de hoog­te ge­bracht van het be­richt. Die scha­kel­de daar­op de po­li­tie in. “Die liet we­ten dat de school vei­lig is en dat we geen maat­re­ge­len hoe­ven te ne­men”, zei rec­tor Jaap Braak­man gis­te­ren. “We heb­ben de ou­ders en ver­zor­gers in­ge­licht en be­kend­ge­maakt dat de school vei­lig is.” Er werd gis­ter­och­tend ge­woon les ge­ge­ven.

(De Te­le­graaf/ fo­to: ooms­bouw.nl)

Het Don Bo­sco Col­le­ge in Vo­len­dam.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.