Va­der 4 jaar cel voor do­den ba­by Jai­ro

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

ARNHEM - Oc­ta­vio R. moet drie jaar en tien maan­den de cel in voor de zwa­re mis­han­de­ling en ver­waar­lo­zing van zijn acht maan­den ou­de zoon­tje Jai­ro. Het kind over­leef­de de mis­han­de­lin­gen niet. Moe­der El­len van G. is gis­te­ren­mor­gen door de rech­ter in Arnhem vrij­ge­spro­ken van mis­han­de­ling van haar kind. De va­der van de acht maan­den ou­de ba­by Jai­ro die in au­gus­tus 2010 over­leed aan de ge­vol­gen van zwa­re mis­han­de­ling, moet bij­na vier jaar (46 maan­den) de ge­van­ge­nis in.

Vol­gens de recht­bank in Arnhem is de 26-ja­ri­ge Oc­ta­vio R. ver­ant­woor­de­lijk voor de dood van zijn zoon­tje. Moe­der El­len van G. (25) werd vrij­ge­spro­ken. Zij is vol­gens de recht­bank slacht­of­fer en da­der te­ge­lijk. Ze ver­loor haar kind, maar deed niets om een eind te ma­ken aan de mis­han­de­lin­gen door Oc­ta­vio R. Het had niet veel ge­scheeld of het was niet eens tot een straf­zaak ge­ko­men. Het Open­baar Mi­nis­te­rie ging over de schreef tij­dens het on­der­zoek. Zo wer­den de re­sul­ta­ten van de sec­tie op Jai­ro ach­ter­ge­hou­den, en de ou­ders kre­gen die pas te ho­ren in een ka­mer die was vol­ge­han­gen met mi­cro­foons.

Ook zou moe­der El­len van G. door de po­li­tie te zwaar on­der druk zijn ge­zet toen ze geen ant­woord wil­de ge­ven op vra­gen. Agen­ten dreig­den on­der meer om haar fo­to’s van de sec­tie op haar kind te la­ten zien. De recht­bank ver­klaar­de het OM niet-ont­van­ke­lijk in de ver­vol­ging van de ou­ders, maar het hof oor­deel­de la­ter in ho­ger be­roep dat ze toch moch­ten wor­den ver­volgd. De straf­zaak vond twee we­ken ge­le­den plaats. Zon­der moe­der El­len van G., die vol­gens haar ad­vo­ca­ten voor haar werk naar het bui­ten­land moest. Oc­ta­vio R. zat al­leen in de ver­dach­ten­bank, en pro­beer­de ver­kla­rin­gen te vin­den voor de ver­won­din­gen die zijn ba­by bleek te heb­ben. Dat wa­ren er veel.

Het kind bleek twee keer een been­tje te heb­ben ge­bro­ken, had ge­bro­ken rib­ben, tal­lo­ze blau­we plek­ken, en moet een har­de klap in de buik heb­ben ge­kre­gen. Die werd Jai­ro uit­ein­de­lijk fa­taal. Zijn darm­wand scheur­de, wat leid­de tot een buik­vlies­ont­ste­king. Oc­ta­vio R. zei geen idee te heb­ben hoe dat do­de­lij­ke let­sel is ont­staan. Hij heeft Jai­ro niet ge­sla­gen, bleef hij vol­hou­den. Hij zei te­gen de recht­bank dat zijn zoon­tje een be­weeg­lijk kind was, en ver­moe­de­lijk zelf de blau­we plek­ken had ver­oor­zaakt. Het an­de­re zwa­re let­sel kon hij niet ver­kla­ren.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.