Ro­nal­do opent weer ho­tel

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Cris­ti­a­no Ro­nal­do heeft in club­ver­band zo’n beet­je al­les be­reikt wat er te be­rei­ken valt en be­hoort al ja­ren tot de ab­so­lu­te we­reld­top. Ve­len vra­gen zich af hoe­veel goe­de sei­zoe­nen de 31-ja­ri­ge Por­tu­gees nog in zich heeft en of hij daar­na ook goed uit de verf zal ko­men als trai­ner. Zelf is Ro­nal­do ech­ter niet be­zig met een twee­de loop­baan in het voet­bal: hij haalt op dit mo­ment ook veel ple­zier uit het ope­nen en ma­na­gen van ho­tels.

Zon­dag was Ro­nal­do in Lis­sa­bon pre­sent bij de of­fi­ci­ë­le ope­ning van zijn nieu­we ho­tel in de CR7-lijn. Na de wed­strijd te­gen Ei­bar (1-1) vloog hij li­nea rec­ta te­rug naar Lis­sa­bon met zijn moe­der en zoon. “Hoe­wel voet­bal mijn groot­ste pas­sie is, moet ik ook be­gin­nen met aan de toe­komst te den­ken. Zo­veel ja­ren heb ik niet meer te gaan. Nog tien, of­zo”, al­dus Ro­nal­do. “Ik moet dus ook al­vast met de toe­komst be­zig zijn.”

“Toen ik klein was droom­de ik er­van mijn ei­gen ho­tel te be­zit­ten”, ver­volg­de de Por­tu­ge­se aan­val­ler. “En nu heb ik er twee en ik ben trots dat de­ze in Lis­sa­bon staat. Het kon ge­woon niet dat ik géén ho­tel in Lis­sa­bon had, de­ze stad maakt deel uit van mijn ver­le­den”, al­dus Ro­nal­do. Eer­der dit jaar, in ju­li, open­de hij al zijn ei­gen ho­tel op Mad­ei­ra.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.