Ter Ste­gen schuld­be­wust na fla­ter

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Marc-An­dré ter Ste­gen kreeg za­ter­dag­avond vier doel­pun­ten om de oren te­gen Cel­ta de Vi­go (4-3), waar­van hij het laat­ste zelf ver­oor­zaak­te. Hij treu­zel­de te lang met het weg­schie­ten van de bal en knal­de het leer uit­ein­de­lijk te­gen Pa­blo Her­nán­dez aan, waar­door het 4-2 werd. Hij stak na af­loop de hand in ei­gen boe­zem. “Dit is mijn fout, het spijt me. Als ik dat niet had ge­daan, had­den we mis­schien nog ge­won­nen. On­danks wat er ge­beurd is, zal ik mijn spel niet ver­an­de­ren. Dit was na­me­lijk een in­ci­dent, maar wel een fout. We had­den kun­nen win­nen en de­ze ne­der­laag is moei­lijk te ac­cep­te­ren. We moe­ten nu door­gaan. We moe­ten hard blij­ven wer­ken”, zei de ze­ven­vou­di­ge in­ter­na­ti­o­nal van Duits­land.

Ter Ste­gen werd na af­loop ge­steund door on­der an­de­ren Gerard Pi­qué en Luis En­ri­que. “Hij had min­der ri­si­co kun­nen ne­men, maar soms heb­ben we ook voor­deel van het feit dat hij iets meer ri­si­co in zijn spel legt. Bo­ven­dien maakt ie­der­een fou­ten. Marc moet zo door­gaan”, zei de ver­de­di­ger, die bij­val kreeg van de trai­ner: “Het is ach­ter­af mak­ke­lijk kri­tiek le­ve­ren. Je kunt zeg­gen dat hij min­der ri­si­co had moe­ten ne­men, maar dat is na de tijd al­tijd mak­ke­lijk. Ik ben de­ge­ne die ver­ant­woor­de­lijk is voor de­ze ne­der­laag.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.