De­schamps neemt Pog­ba in be­scher­ming

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL ­ Di­dier De­schamps vindt dat de voet­bal­we­reld te veel ver­wacht van Paul Pog­ba. De Frans­man heeft bij Man­ches­ter Uni­ted zijn draai nog niet echt ge­von­den.

Ook als het gaat om zijn spel in de Fran­se na­ti­o­na­le ploeg, is er vaak kri­tiek op Pog­ba. “Vra­gen over hem zul­len al­tijd blij­ven te­rug­ko­men. Hij is net naar een nieu­we club ge­gaan en hij moet daar nog wen­nen”, sprak bonds­coach De­schamps op een pers­con­fe­ren­tie van Les Bleus. Pog­ba wordt mo­men­teel veel als de­fen­sie­ve mid­den­vel­der in­ge­zet. “Dan is hij niet per se be­slis­send, maar hij moet het team die­nen en ba­lans in de ploeg bren­gen. En als hij dan iets neu­traals doet, is dat voor som­mi­ge men­sen nog niet ge­noeg”, al­dus de keu­ze­heer. “De ver­wach­tin­gen over Paul zijn te hoog, want zelfs als hij iets goed doet, wil­len de men­sen meer. Hij zal niet ie­de­re wed­strijd sco­ren.” Frank­rijk speelt vrij­dag in de WK­kwa­li­fi­ca­tie­reeks te­gen Bul­ga­rije (thuis). Drie da­gen la­ter is in Amsterdam de con­fron­ta­tie met het Ne­der­lands elf­tal.

(Go­al)

Di­dier De­schamps, bonds­coach van Frank­rijk, vindt dat de voet­bal­we­reld te veel ver­wacht van Paul Pog­ba (r). De­schamps is van me­ning dat Pog­ba nog moet wen­nen in En­ge­land.

(Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.