All Stars in twee­de helft langs te­gen­stan­der

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL ­ Na een doel­punt­lo­ze eer­ste helft tus­sen Pen­ta­gon en All Stars, keer­de het tij in de twee­de helft. All Stars vond in de­ze helft het net maar liefst vier keer in de hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. In de Antho­ny Ne­sty­sport­hal won All Stars zon­dag met 4­0. Door de over­win­ning heeft All Stars veer­tien pun­ten en Pen­ta­gon blijft ste­ken op zes­tien pun­ten. In de eer­ste helft heb­ben de teams ge­noeg kan­sen ge­had, maar geen van hen kon het net vin­den. Voor­al All Stars kreeg de bes­te kan­sen, maar de spe­lers lie­ten ze on­be­nut. Hier­door gin­gen de teams met een blan­co sco­re de kleed­ka­mers bin­nen: 0­0. In de twee­de speel­pe­ri­o­de be­gon All Stars iets be­ter en vier mi­nu­ten na het twee­de be­gin­sig­naal scoor­de All Stars. Do­no­van Bo­na scoor­de het eer­ste doel­punt van de wed­strijd:1­0. Hier­na kreeg Pen­ta­gon ge­noeg kan­sen om naast All Stars te ko­men, maar de scherp­te ont­brak bij de spe­lers van Pen­ta­gon. Pen­ta­gon heeft ve­le kan­sen on­be­nut ge­la­ten en dit werd het team la­ter fa­taal. In de 37ste mi­nuut was het Roy Le­spe­ki die de sco­re ver­ruim­de: 2­0. Een mi­nuut la­ter maak­te Iva­nil­do Mi­sid­jan het der­de doel­punt: 3­0. Pen­ta­gon pro­beer­de nog iets te doen, ech­ter zon­der re­sul­taat. In de slot­fa­se be­paal­de Bo­na de eind­stand op 4­0.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.