Griek­se po­li­tie zet traan­gas in te­gen be­jaar­de be­to­gers

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GRIEKENLAND - De Griek­se po­li­tie heeft maan­dag traan­gas in­ge­zet te­gen be­jaar­de be­to­gers die in ac­tie wa­ren voor een ho­ger pen­si­oen. De re­ge­ring sloeg met­een mea culpa: het ge­bruik van traan­gas te­gen se­ni­o­ren is voort­aan ver­bo­den, klonk het.

Op de be­to­ging in Athe­ne - die de steun kreeg van de com­mu­nis­ti­sche op­po­si­tie - wa­ren en­ke­le dui­zen­den men­sen af­ge­ko­men. Ze ver­we­ten de po­li­ti­ci niet te kun­nen le­ven van een pen­si­oen van 400 eu­ro. De span­ning met de or­de­dien­sten liep op toen de be­to­gers in de buurt van de ambts­wo­ning van de pre­mier kwa­men. Agen­ten had­den de straat af­ge­slo­ten, maar en­ke­le oud­jes wil­den het cor­don door­bre­ken, ter­wijl an­de­ren het ge­munt had­den op een po­li­tie­wa­gen. Daar­op werd traan­gas in­ge­zet, dat de be­to­gers uit­een­dreef. De mi­nis­ter voor Bur­ger­be­scher­ming re­a­geer­de snel. “We ne­men on­ze po­li­tie­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid op. Voort­aan is het ge­bruik van traan­gas bij be­to­gin­gen van be­jaar­den ver­bo­den”, klonk het. De af­ge­lo­pen ja­ren gin­gen de pen­si­oe­nen in Griekenland, af­han­ke­lijk van het be­drag, met 25 à 55 pro­cent naar be­ne­den. Zes op de tien be­jaar­den le­ven in­tus­sen van een pen­si­oen dat la­ger is dan 700 eu­ro per maand. (HLN)

Be­jaar­de be­to­gers die ma­ni­fes­teer­den voor een ho­ger pen­si­oen. (sput­niknews.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.