Moord­pro­ces Nemts­ov be­gon­nen in Rus­land

Times of Suriname - - BUITENLAND -

RUS­LAND - Het pro­ces te­gen de ver­dach­ten van de moord op de Rus­si­sche op­po­si­tie­po­li­ti­cus Bo­ris Nemts­ov is gis­te­ren van start ge­gaan in Mos­kou. De vijf Ts­jet­sjeen­se ver­dach­ten ont­ken­nen al­len iets te ma­ken te heb­ben met de moord. De voor­ma­li­ge vi­ce­pre­mier werd vo­rig jaar op straat dood­ge­scho­ten, op steen­worp af­stand van het Krem­lin. Nemts­ovs fa­mi­lie vreest dat de op­dracht­ge­vers van de moord nooit zul­len wor­den ge­von­den. Een ad­vo­caat van de fa­mi­lie zei te­gen de rech­ter dat het on­der­zoek naar de moord ob­jec­tief noch vol­le­dig was ge­weest. Hij wees hier­bij on­der meer op het ge­brek aan vi­deo­be­wijs, hoe­wel de moord werd ge­pleegd vlak­bij het goed be­waak­te Ro­de Plein en het Krem­lin. De be­vei­li­ging bij het be­gin van het pro­ces was aan­zien­lijk. De ver­dach­ten wer­den door ge­wa­pen­de en ge­mas­ker­de agen­ten de rechts­zaal in­ge­leid, meldt de BBC. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.