Ta­li­ban val­len Kun­duz aan

Times of Suriname - - BUITENLAND -

AF­GHA­NIS­TAN - De Ta­li­ban zijn zon­dag­avond de Af­ghaan­se stad Kun­duz bin­nen­ge­trok­ken. Vol­gens de lo­ka­le po­li­tie vie­len Ta­li­ban­strij­ders de stad van­uit vier rich­tin­gen aan en het luk­te hen zelfs de stad bin­nen te ko­men. De lo­ka­le po­li­ti­eeen­he­den pro­be­ren de Ta­li­ban te­rug te drin­gen. Aan bei­de kan­ten vie­len slacht­of­fers, maar over aan­tal­len is nog niets be­kend, liet een lid van het pro­vin­cie­be­stuur we­ten. “Het of­fen­sief be­gon rond mid­der­nacht”, zei een woord­voer­der van de po­li­tie. Een aan­tal Ta­li­ban wist de stad in te slui­pen voor­dat de aan­val be­gon. Som­mi­gen heb­ben zich in hui­zen ver­schanst en maan­dag werd in en rond­om de stad nog ge­voch­ten. De au­to­ri­tei­ten heb­ben eli­te-een­he­den en de lucht­macht in­ge­zet om de Ta­li­ban te ver­drij­ven. Een woord­voer­der van de NAVO-macht in Af­gha­nis­tan zei zich be­wust te zijn van be­rich­ten over ge­vech­ten in de stad. Voor zo­ver hij wist, is er ech­ter geen spra­ke van een groot of­fen­sief. Kun­duz viel een jaar ge­le­den ook in han­den van de Ta­li­ban. Toen wer­den de mi­li­tan­ten er na twee we­ken weer ver­jaagd door Af­ghaan­se troe­pen. Vo­ri­ge maand wa­ren de Ta­li­ban ook al de stad Ta­rin Kowt in de pro­vin­cie Uruz­gan bin­nen­ge­trok­ken. Ook in de pro­vin­cie Hel­mand heb­ben de Ta­li­ban mi­li­tai­re ope­ra­ties uit­ge­voerd bij de pro­vin­cie­hoofd­stad Las­h­kar Gah. (De Te­le­graaf)

Af­ghaan­se le­ger in Kun­duz. (nu.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.