Kaap­ver­di­sche pre­si­dent op­nieuw ver­ko­zen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

KAAP­VER­DIE - Ont­slag­ne­mend pre­si­dent van Kaap­ver­dië, Jor­ge Car­los Fon­se­ca, is zon­dag zo­als ver­wacht op­nieuw ver­ko­zen met meer dan 73 pro­cent van de stem­men. Dat blijkt uit de voor­lo­pi­ge re­sul­ta­ten van de verkiezing van zon­dag. De af­we­zig­heids­graad be­droeg meer dan 60 pro­cent. De 65-ja­ri­ge Fon­se­ca, kan­di­daat van de Be­we­ging voor De­mo­cra­tie (MpD) en sinds 2011 pre­si­dent, nam het op te­gen de 76-ja­ri­ge Joaquim Mont­ei­ro, die 3 pro­cent van de stem­men haal­de, en de 56-ja­ri­ge uni­ver­si­tair Al­ber­ti­no Gra­ça, die 23 pro­cent be­haal­de. De tra­di­ti­o­ne­le te­gen­stan­ders van de MpD, de Afri­kaan­se Par­tij van de On­af­han­ke­lijk­heid van Kaap­ver­dië (PAICV), had geen kan­di­daat.

In to­taal had­den 314.000 in­wo­ners van de ar­chi­pel voor de west­kust van Afri­ka zich in­ge­schre­ven om te gaan stem­men, 47.000 Kaap­ver­di­ërs in het bui­ten­land de­den het­zelf­de. Het land telt iets meer dan 500.000 in­wo­ners. Fon­se­ca werd in 2011 in twee ron­des ver­ko­zen tot pre­si­dent met 54 pro­cent van de stem­men. Hij haal­de het toen van PAICV­kan­di­daat Ma­nu­el Ino­cen­cio Sou­sa.

Het West-Afri­kaan­se Kaap­ver­dië, een vroe­ge­re Por­tu­ge­se ko­lo­nie, wordt be­schouwd als een de­mo­cra­tisch mo­del op het con­ti­nent, en staat be­kend om zijn po­li­tie­ke sta­bi­li­teit en goed be­stuur. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.