LG an­nu­leert plan voor ge­bo­gen scherm in G6-smartpho­ne

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

LG was van plan om zijn nieu­we smartpho­n­e­vlag­gen­schip te voor­zien van een ge­bo­gen OLED-scherm, maar heeft die plan­nen in de ijs­kast ge­zet.

De LG G6 krijgt vol­gend jaar ook nog geen be­hui­zing van glas en me­taal, stel­len bron­nen woens­dag aan de ZuidKo­re­aan­se krant Chos­un Il­bo. LG heeft niet ge­noeg ca­pa­ci­teit om de OLED­scher­men te le­ve­ren en de nieu­we be­hui­zing zou te duur zijn.

LG werkt aan een nieu­we me­tho­de om smartpho­nes su­per­snel op te la­den, maar vol­gens de bron­nen zal ook die tech­niek nog niet aan­we­zig zijn in de G6. Daar­voor zou de ont­wik­ke­ling nog niet ver ge­noeg zijn.

De be­hui­zing van de G6 zou wel wor­den ge­wij­zigd ten op­zich­te van de G5, die was ge­maakt van alu­mi­ni­um. Dat toe­stel was ‘mo­du­lair’ en werd be­schik­baar ge­maakt met ver­schil­len­de ele­men­ten die aan de on­der­kant in het toe­stel kon­den wor­den ge­scho­ven. Hoe­wel dat een unie­ke func­tie was, val­len de ver­ko­pen van de G5 te­gen. Bij de ont­hul­ling van de nieu­we LG V20 zei Cho Jun-Ho, hoofd van de smartpho­ne­tak van LG, dat er fou­ten zijn ge­maakt bij het uit­bren­gen van de G5. “Die fout zal ik niet her­ha­len”, zei hij vol­gens Chos­un Il­bo. Het is nog on­dui­de­lijk of dat be­te­kent dat de G6 he­le­maal geen mo­du­lair ont­werp meer krijgt. Daar zou LG in­tern nog over dis­cus­si­ë­ren. (NU.nl/fo­to: news­ma­ri­ti­me.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.