Gras­pie­per meest ge­zien op trek­vo­gel­tel­dag

Times of Suriname - - PANORAMA -

De gras­pie­per is op de lan­de­lij­ke trek­vo­geldag het vaakst ge­teld, op de voet ge­volgd door de vink en spreeuw. Het is voor het eerst dat de gras­pie­per het meest ge­zien is in Ne­der­land tij­dens de­ze jaar­lijk­se tel­dag, meer dan 100.000 in to­taal. Voor­gaan­de ja­ren was de spreeuw al­tijd de aan­voer­der. Vol­gens Vo­gel­be­scher­ming Ne­der­land, die de trek­vo­geldag co­ör­di­neer­de, tel­den dui­zen­den vo­ge­laars door het he­le land, op meer dan 150 ver­schil­len­de lo­ca­ties, zo­veel mo­ge­lijk vo­gels. Dat ge­beur­de in het ka­der van de Eu­ro Bird­watch, waar meer dan 35 lan­den in Eu­ro­pa aan mee­doen. In Ne­der­land tel­den de vo­ge­laars ge­za­men­lijk 321.563 vo­gels en er wer­den 175 soor­ten waar­ge­no­men. “Door de zwak­ke wind uit het zui­den had­den de vo­gels af­kom­stig uit Noord- Eu­ro­pa wat te­gen­wind. Dat zorgt er voor dat met na­me klei­ne vo­gels als gras­pie­per en vink laag vlie­gen en dus vaak ge­zien wor­den”, al­dus Vo­gel­be­scher­ming Ne­der­land. De gras­pie­per is klein, ge­streept en heeft een dun­ne sna­vel. Wit­te bui­ten­ste staart­pen­nen. Flan­ken zwaar ge­streept; In va­der­land is de ge­lij­ken­de boom­pie­per heel dun ge­streept. Geen oogstreep, op­val­len­de oog­ring. Roep en zang ver­schilt sterk met die van gras­pie­per.

(GELDERLANDER)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.