Bree­veld toont be­grip voor an­ti­re­ge­rings­de­mon­stra­ties

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - DOE-voor­zit­ter Carl Bree­veld sym­pa­thi­seert met de ac­ties van de an­ti­re­ge­rings­be­we­ging Bur­ger­col­lec­tief. Hij was een van de op­val­len­de nieu­we ge­zich­ten on­der de groep die maan­dag een pro­test­ma­ni­fes­ta­tie van het Bur­ger­col­lec­tief bij­woon­de op het On­af­han­ke­lijk­heids­plein. Hoe­wel hij het woord niet voer­de, leek hij vre­de te heb­ben ge­slo­ten met Cur­tis Hof­wijks, een van de lei­ders van het Bur­ger­col­lec­tief. Zes maan­den ge­le­den stond Bree­veld nog op het po­di­um met pre­si­dent De­si Bou­ter­se om het woord te voe­ren tot de over­we­gend NDP-ach­ter­ban die bij­na slaags raak­te met de aan­hang van ‘We zijn Moe’ die door Hof­wijks ge­leid wordt.

Vol­gens Hof­wijks was hij lid van DOE en hij heeft ook op de­ze par­tij ge­stemd. Uit te­leur­stel­ling keer­de hij de par­tij de rug toe en be­gon met zijn pro­test­ac­ties te­gen pre­si­dent De­si Bou­ter­se. Bree­veld en Hof­wijks heb­ben op het On­af­han­ke­lijk­heids­plein el­kaar de hand ge­schud en raak­ten aan de praat.

In april riep hij de sa­men­le­ving nog op om de han­den in el­kaar te slaan en sa­men te wer­ken aan de ont­wik­ke­ling van het land. De par­tij werd niet lang daar­na uit de co­a­li­tie ge­zet van­we­ge haar af­wij­ken­de stand­pun­ten met be­trek­king tot een aan­tal fun­da­men­te­le vraag­stuk­ken, waar­on­der de wij­zi­ging van de Te­rug­roep­wet.

“De re­ge­ring moet de­ze ac­ties niet ba­ga­tel­li­se­ren”, is nu de dui­de­lij­ke bood­schap van Bree­veld. Hij vindt dat de pre­si­dent een luis­te­rend oor moet heb­ben voor de com­men­ta­ren die het Bur­ger­col­lec­tief en an­de­re on­te­vre­den or­ga­ni­sa­ties le­ve­ren op het be­leid van de re­ge­ring.

“Ik vond het no­dig om hier te zijn als volks­ver­te­gen­woor­di­ger”, al­dus Bree­veld op de vraag wat zijn aan­we­zig­heid te be­te­ke­nen had op het On­af­han­ke­lijk­heids­plein eer­der de­ze week.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.