“Een vak­or­ga­ni­sa­tie voor le­ra­ren”

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - “Er komt één vak­or­ga­ni­sa­tie die al­le be­lan­gen van le­ra­ren zal die­nen”, zegt Wil­go Va­lies, voor­zit­ter van de Bond van Le­ra­ren en de Al­li­an­tie voor Le­ra­ren (ALS) in Su­ri­na­me zelf­ver­ze­kerd. “Het is een kwes­tie van tijd.”

Va­lies zegt dat de agen­da van be­paal­de vak­bon­den niet be­kend is. Hij geeft aan dat de Fe­de­ra­tie van Or­ga­ni­sa­ties van Leer­krach­ten in Su­ri­na­me (FOLS) en de Su­ri­naam­se On­der­wij­zers­bond (SOB) de be­lan­gen van de wer­kers niet op een cor­rec­te wij­ze be­har­ti­gen. “Het feit dat de FOLS de le­den niet heeft op­ge­roe­pen om hen op de hoog­te te stel­len van de uit­komst van de be­spre­kin­gen met de re­ge­ring, hoe­wel het gaat om een over­een­komst die door de le­ra­ren ge­sanc­ti­o­neerd of af­ge­we­zen moet wor­den, is dit een dui­de­lijk te­ken hoe er ge­werkt wordt in de­ze or­ga­ni­sa­tie”, zegt Va­lies. Vak­bonds­or­ga­ni­sa­ties moe­ten ge­stoeld zijn op de­mo­cra­ti­sche uit­gangs­pun­ten, stelt Va­lies. “Het kan nooit zo zijn dat een bonds­voor­zit­ter of be­stuur be­slui­ten neemt, zon­der over­leg te ple­gen met de le­den.” De bonds­man zegt dat de ALS is op­ge­richt, om­dat le­ra­ren die aan­ge­slo­ten wa­ren bij on­der an­de­re de FOLS de ruim­te niet kre­gen om zich uit te spre­ken over za­ken. “We groei­en en groei­en.” De kans is vol­gens Va­lies heel groot dat de FOLS op­houdt te be­staan. “We gaan de ko­men­de pe­ri­o­de naar de le­ra­ren om hen uit te leg­gen dat het nood­za­ke­lijk is dat we een vak­or­ga­ni­sa­tie heb­ben voor le­ra­ren.” Va­lies zegt dat door de ver­deeld­heid het moei­lij­ker of lan­ger duurt om din­gen ge­daan te krij­gen, om­dat de stand­pun­ten vaak ge­noeg ver­schil­len. De vak­bonds­lei­der haalt aan dat als de le­ra­ren bij­voor­beeld naar de SOB had­den ge­luis­terd om de re­ge­ring de ruim­te te ge­ven tot maart vol­gend jaar, zij nu nog niets be­reikt zou­den heb­ben. “Nu wordt ge­werkt aan de eer­ste stap naar ver­be­te­ring van de fi­nan­ci­ë­le po­si­tie van le­ra­ren. De le­ra­ren zul­len ook van de over­heid ei­sen dat er meer gein­ves­teerd wordt in het on­der­wijs”, zegt Va­lies. “Het mi­li­eu is niet wat het we­zen moet om goed werk te ver­zet­ten.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.