Brand­weer krijgt val­se mel­din­gen in dro­ge tijd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het Korps Brand­weer Su­ri­na­me krijgt nog­al vaak val­se mel­din­gen bin­nen in de dro­ge tijd. Brand­weer­voor­lich­ter Ol­ton Pi­nas zegt aan de krant dat er mel­din­gen ko­men van gra­sen vuil­nis­bran­den, waar­na de brand­weer­lie­den uit­ruk­ken. Wan­neer zij op de lo­ca­tie aan­ko­men, blijkt er niets aan de hand te zijn. Ze ne­men dan weer con­tact op met de bel­ler die dan een an­der adres door­geeft. Uit­ein­de­lijk blijkt dat er geen vuil- of gras­brand was, maar dat de brand­weer on­no­dig is ge­beld. Pi­nas zegt dat er tijd en brand­stof mee­ge­paard gaan om uit te ruk­ken. Bo­ven­dien is er spra­ke van slij­ta­ge aan het voer­tuig. Vol­gens hem rijdt de brand­weer snel uit om de gras- en vuil­nis­bran­den te blus­sen, ter­wijl zich niets heeft voor­ge­daan. Hij vindt dat dit voor­ko­men kan wor­den als men­sen op­hou­den om on­no­dig de brand­weer te bel­len. Pi­nas merkt op dat zich op dat mo­ment an­de­re ern­sti­ge ge­val­len kun­nen voor­doen, ter­wijl an­de­ren een grap­je met de brand­weer ma­ken.

Hij zegt ver­der dat ver­keers­deel­ne­mers soms niet aan de kant wil­len gaan als ze een brand­weer­wa­gen zien. De brand­weer wil zo gauw als mo­ge­lijk op de brand­lo­ca­tie zijn om le­vens en goe­de­ren te red­den, maar ver­liest tijd door ver­tra­gin­gen in het ver­keer. Pi­nas hoopt dat bur­gers se­ri­eus zul­len zijn en niet on­no­dig de brand­weer zul­len bel­len om uit te ruk­ken. Hij ver­moedt dat de men­sen er ple­zier in heb­ben om de brand­weer in de buurt te zien. Het komt voor dat kin­de­ren naar de brand­weer bel­len en val­se mel­din­gen door­ge­ven en vol­was­se­nen doen dit ook. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.