Edu­ca­tie­ve dag­tocht Paramaribo Zoo

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – In ver­band met Die­ren­dag, elk jaar op 4 ok­to­ber, heeft de Gen­der­com­mis­sie van de Voor­uit­stre­ven­de Her­vor­mings Par­tij (VHP), op 1 ok­to­ber een edu­ca­tie­ve dag naar Paramaribo Zoo ge­or­ga­ni­seerd, voor kin­de­ren van het kin­der­te­huis Sa­na­tan Dharm. Die­ren­dag is een dag die we­reld­wijd op de agen­da staat als een mo­ment waar­op ex­tra aan­dacht wordt be­steed aan die­ren. “Met het vie­ren van de­ze dag wil men la­ten we­ten dat die­ren rech­ten heb­ben en dat zij be­schermd moe­ten wor­den.” Dit meldt de par­tij in een pers­be­richt. Van­we­ge het feit dat de­ze dag in Su­ri­na­me niet veel aan­dacht krijgt, heeft de Gen­der­com­mis­sie van de VHP ge­tracht om be­kend­heid hier­aan te ge­ven be­gin­nen­de bij jon­ge kin­de­ren. Het doel van dit pro­ject was om de kin­de­ren be­wust te ma­ken dat die­ren be­hal­ve ge­liefd, ook door hen be­schermd die­nen te wor­den. Ver­der wer­den er tij­dens de rond­lei­ding han­douts met in­for­ma­tie ver­strekt over de na­tuur­re­ser­va­ten in Su­ri­na­me en be­scherm­de die­ren­soor­ten we­reld­wijd.

Na de rond­lei­ding wer­den er edu­ca­tie­ve spel­le­tjes ge­daan met de kin­de­ren. De jon­ge­ren wer­den voor­zien van in­for­ma­tie over gen­der en gen­der­ge­lijk­heid, aan­ge­zien de com­mis­sie meent dat de be­wust­wor­ding van gen­der­ge­lijk­heid niet al­leen door vol­was­se­nen moet wor­den op­ge­daan. De par­tij is van me­ning dat dit al heel vroeg moet wor­den aan­ge­leerd om zo­doen­de de gap te ver­klei­nen. De sa­men­le­ving moet zich gen­der­ge­lijk­heid op mid­del­lan­ge ter­mijn ei­gen ma­ken. Aan het eind van de dag wer­den de kin­de­ren toe­ge­spro­ken door Glenn Oehlers, waar­ne­mend voor­zit­ter van de VHP. Zij wer­den blij ge­maakt met een school­pak­ket. Van de Gen­der­com­mis­sie kre­gen de kin­de­ren de op­dracht om een ver­haal te schrij­ven of een te­ke­ning te ma­ken om­trent hun er­va­rin­gen op die dag. De bes­te drie ver­haal­tjes en te­ke­nin­gen ko­men in aan­mer­king voor een prijs.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.