Vol­gen in

Times of Suriname - - BINNENLAND -

wer­den, wat zeer ge­vaar­lijk was”, zegt De Bruin. Bij een be­zoek van de Be­stuurs­dienst en­ke­le we­ken te­rug aan het ge­bied, zijn er ge­sprek­ken ge­voerd over het niet ope­ra­ti­o­neel zijn van de school. Di­s­tricts­com­mis­sa­ris (dc) Mi­ke Ner­kust heeft con­tact op­ge­no­men met de on­der­wijs­mi­nis­ter om de kwes­tie te be­spre­ken. “Het mi­nis­te­rie heeft ade­quaat hier­op ge­re­a­geerd”, zegt Ner­kust. Er is de vo­ri­ge week voor meu­bi­lair ge­zorgd. De Be­stuurs­dienst heeft ge­zorgd voor trans­port van het meu­bi­lair van Paramaribo naar het ge­bied. De ou­ders zijn blij dat de kin­de­ren nu dich­ter bij huis naar school kun­nen. De kin­de­ren vin­den het fijn dat ze naar school kun­nen lo­pen in plaats van vroeg in de boot te moe­ten zit­ten om op tijd op school te zijn. Vier lo­ka­len van de school zijn in ge­bruik. MP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.