Kin­de­ren zien hef­ti­ge schiet­par­tij dicht­bij school Am­ster­dam

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM - Kin­de­ren heb­ben gis­te­ren­och­tend ge­zien hoe een 42-ja­ri­ge Am­ster­dam­mer door twee schut­ters is neer­ge­scho­ten vlak­bij een ba­sis­school in Am­ster­dam Os­dorp. Hij is een be­ken­de van de po­li­tie. De man is in zijn arm ge­raakt en ligt met lich­te ver­won­din­gen in het zie­ken­huis. De da­ders zijn nog voort­vluch­tig. De po­li­tie spreekt van een ge­rich­te ac­tie en sluit een li­qui­da­tie­po­ging niet uit. Ba­sis­school­kin­de­ren za­gen rond half ne­gen, vlak voor­dat de les­sen be­gon­nen, hoe de 42-ja­ri­ge man bij een wo­ning op het Iwan Kan­te­man­plein on­der vuur werd ge­no­men. De man bleef erg kalm en is af­ge­voerd naar het zie­ken­huis. Hij woont niet in de wo­ning waar hij werd be­scho­ten, maar woont wel in Am­ster­dam. Of het slacht­of­fer een be­ken­de van de po­li­tie is, weet een woord­voer­der niet. “Dat vin­den wij niet re­le­vant om te mel­den.”

Een woord­voer­der van de po­li­tie zegt dat de man werd be­scho­ten toen hij naar een au­to liep en dat hij daar­na weer een wo­ning in vlucht­te. De po­li­tie noemt het een ge­rich­te ac­tie. Na­der on­der­zoek moet uit­slui­ten of de man is ont­snapt aan een li­qui­da­tie.

Een ge­tui­ge zag hoe twee schut­ters op een scoo­ter ver­vol­gens ook een jon­ge­re jon­gen on­der vuur na­men. Die ren­de een straat in en ont­kwam. De po­li­tie be­ves­tigt niet dat er een twee­de per­soon is be­scho­ten.

Een an­de­re ge­tui­ge ver­telt: “Ik had net mijn kind op school af­ge­zet en dacht al­leen maar aan zijn vei­lig­heid. En dat ik zelf ook moest ma­ken dat ik weg­kwam.” Be­zorg­de ou­ders wor­den mo­men­teel ook in de klas­sen ge­la­ten om te kij­ken hoe het met de kin­de­ren gaat. Eén van hen ver­telt dat er pa­niek uit­brak toen het nieuws de school be­reik­te. Ou­ders en kin­de­ren ren­den naar bin­nen.

Va­ders en moe­ders kwa­men uren na de schiet­par­tij naar bui­ten, om­dat zij in de school op­ge­slo­ten za­ten. In de Ho­ri­zon werd vlak voor het star­ten van de les­sen ge­schreeuwd dat er ge­scho­ten werd en dat daar­om de deu­ren dicht wer­den ge­hou­den. Ou­ders spra­ken over rus­ti­ge le­ra­res­sen, die de boel on­der con­tro­le hiel­den. In de mees­te klas­sen zijn de les­sen in­mid­dels be­gon­nen.

Een va­der ver­telt dat zijn doch­ter heeft ge­zien hoe de man is neer­ge­scho­ten. Meer kin­de­ren zijn ge­tui­ge ge­weest van de schiet­par­tij, die vol­gens men­sen in de buurt be­hoor­lijk hef­tig was. De scho­ten, van een wa­pen met een lan­ge loop, zou­den een flink la­waai heb­ben ge­maakt. Di­rec­teur Erik Sch­wab ver­ze­kert de ou­ders van zijn leer­lin­gen dat de schiet­par­tij ‘niets met de school te ma­ken heeft’. “Het slacht­of­fer had geen en­ke­le re­la­tie met de Ho­ri­zon. Al­le kin­de­ren, leer­krach­ten en ou­ders zijn vei­lig.” Hij er­kent dat ‘ie­der­een is ge­schrok­ken’. “Na­tuur­lijk zul­len we de ko­men­de tijd de kin­de­ren in de ga­ten hou­den.” De po­li­tie heeft een deel van het school­plein af­ge­zet. Ook was er ma­re­chaus­see aan­we­zig. Agen­ten ma­ken jacht op de twee schut­ters. Ze droe­gen zwar­te kle­ding.

Om kwart voor ne­gen is een paar stra­ten ver­der­op een uit­ge­bran­de scoo­ter met drie wie­len aan­ge­trof­fen.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.