Máxi­ma naar Ar­gen­ti­nië voor werk­be­zoek

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM - Ko­nin­gin Máxi­ma gaat vol­gen­de week twee da­gen naar haar ge­boor­te­land Ar­gen­ti­nië. Ze be­zoekt het land dins­dag en woens­dag en zal pra­ten met on­der an­de­ren de pre­si­dent en mi­nis­ters over be­te­re toe­gang tot fi­nan­ci­ë­le dien­sten voor de be­vol­king. Máxi­ma zal vol­gens de Rijks­voor­lich­tings­dienst (RVD) pre­si­dent Mau­ri­cio Ma­cri en de mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken, Susa­na Mal­cor­ra en de mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën, Alfon­so Prat-Gay ont­moe­ten. Máxi­ma be­zoekt het land in haar func­tie van, zo­als dat of­fi­ci­eel heet, spe­ci­a­le pleit­be­zor­ger van de VN se­cre­ta­ris-ge­ne­raal voor in­clu­sie­ve fi­nan­cie­ring voor ont­wik­ke­ling. In die func­tie zet ze zich in om fi­nan­ci­ë­le dien­sten voor ie­der­een - met in­be­grip van de la­ge­re in­ko­mens­groe­pen en klei­ne en mid­del­gro­te be­drij­ven toe­gan­ke­lijk te ma­ken. De ko­nin­gin zal ook een toe­spraak hou­den voor stu­den­ten eco­no­mie en po­li­ti­co­lo­gie over het be­lang van een goe­de aan­slui­ting bij de of­fi­ci­ë­le fi­nan­ci­ë­le in­fra­struc­tuur. Máxi­ma be­zocht Ar­gen­ti­nië al eer­der met be­trek­king tot dit on­der­werp. In april 2008 be­zocht zij Bue­nos Ai­res als lid van de VN-Ad­vi­seurs­groep voor een Toe­gan­ke­lij­ke Fi­nan­ci­ë­le sec­tor. In de­cem­ber 2005 bracht zij als lid van de VN-groep van Ad­vi­seurs voor het In­ter­na­ti­o­na­le Jaar van Mi­cro­k­re­diet ook een werk­be­zoek aan Ar­gen­ti­nië.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.