On­ge­luk schip Har­lin­gen ver­oor­zaakt door hout­rot in mast

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

HAR­LIN­GEN - Het on­ge­luk op een schip in Har­lin­gen in au­gus­tus waar­bij drie Duit­sers om het le­ven kwa­men, is mo­ge­lijk ver­oor­zaakt door hout­rot in de mast.

Dat schrijft de Leeu­war­der Cou­rant op ba­sis van een on­der­zoek van een Duit­se or­ga­ni­sa­tie die ge­lijk­staat aan de Ne­der­land­se On­der­zoeks­raad voor de Vei­lig­heid. Vol­gens de Duit­se on­der­zoeks­raad was de mast ge­bro­ken op een plek waar eer­der re­pa­ra­ties aan de mast uit­ge­voerd wa­ren. De her­stel­werk­zaam­he­den zou­den niet juist zijn uit­ge­voerd, waar­door er wa­ter in de mast kon ko­men. Die com­bi­na­tie zou ge­leid heb­ben tot hout­rot, waar­door de mast zijn ste­vig­heid ver­loor en brak. De Ne­der­land­se On­der­zoeks­raad voor de Vei­lig­heid doet het of­fi­ci­ë­le on­der­zoek naar het on­ge­luk. De be­vin­din­gen daar­van wor­den pas over een jaar ver­wacht. Er kan door de Ne­der­land­se or­ga­ni­sa­tie ook nog niet ge­zegd wor­den of hun be­vin­din­gen in lijn lig­gen met de Duit­se con­clu­sies.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.