Su­ri­naam­se Ka­ra­te­ka’s naar Cu­ra­çao

Times of Suriname - - SPORT -

KARATE - De Su­ri­naam­se Karate-do As­so­ci­a­tie (SKA) heeft vijf­tien ka­ra­te­ka’s af­ge­vaar­digd voor het Cu­ra­çao Open, dat vrij­dag en za­ter­dag plaats­vindt op Cu­ra­çao. De se­lec­tie ver­trekt mor­gen en wordt zon­dag­avond te­rug­ver­wacht. Ken­neth Sijp, voor­zit­ter van de SKA, zegt dat het toer­nooi net als vo­rig jaar ook dit jaar zwaar zal zijn. Be­hal­ve het or­ga­ni­se­rend land en Su­ri­na­me zul­len ook Ve­ne­zu­e­la, de Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek, Aru­ba, Bo­nai­re, Ar­gen­ti­nië, Mart­i­ni­que, Gu­a­de­lou­pe, El Sal­va­dor Bra­zi­lië en Gu­y­a­na van de par­tij zijn. On­ze ka­ra­te­ka’s zul­len mee­doen aan zo­wel ku­mi­te- als ka­ta-wed­strij­den. Bij ku­mi­te-wed­strij­den moe­ten de ka­ra­te­ka’s el­kaar ra­ken door mid­del van ka­ra­te­tech­nie­ken. Dit moet zeer ge­con­tro­leerd ge­beu­ren, zon­der dat daar­bij let­sel op­ge­lo­pen wordt. Het blijft ech­ter wel de be­doe­ling dat het een krach­ti­ge, goed uit­ge­voer­de tech­niek is. Een wed­strijd duurt drie mi­nu­ten en wordt ge­won­nen door die­ge­ne, die het eerst drie pun­ten heeft ver­za­meld. Bij ka­ta moe­ten de ka­ra­te­ka’s denk­beel­di­ge te­gen­stan­ders, die uit ver­schil­len­de rich­tin­gen op ze af­ko­men, aan­val­len. Ook bij de­ze wed­strij­den moe­ten de ka­ra­te­ka’s pun­ten ver­za­me­len. Sijp geeft ver­der aan dat Su­ri­na­me vo­rig jaar op de vijf­de plaats ein­dig­de, maar dit jaar ver­wacht hij meer van de ka­ra­te­ka’s. Hij hoopt dat ze met een aan­tal gou­den me­dail­les te­rug­ko­men en Su­ri­na­me trots ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.