Cor­rup­tie hoort bij het voet­bal

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Roy Ke­a­ne nu­an­ceert het cor­rup­tie­schan­daal dat de En­gel­se voet­bal­we­reld in zijn greep houdt. De un­der­co­ver­ope­ra­tie van de Dai­ly Te­le­graph kost­te bonds­coach Sam Al­lar­dy­ce de kop en ook an­de­re ma­na­gers, on­der wie Jim­my Floyd Has­sel­baink, wer­den ern­stig in ver­le­gen­heid ge­bracht. “Het hoort bij het spel”, stelt Roy Ke­a­ne, as­sis­tent-bonds­coach van Ier­land, tij­dens een pers­con­fe­ren­tie. “Als er­gens geld mee ge­moeid is, ligt heb­zucht op de loer. Des­on­danks blijft het een prach­tig spel. Er zijn fan­tas­ti­sche men­sen be­trok­ken bij het voet­bal en de sport had niet zo aan­ge­tast mo­gen wor­den. Het gaat in veel ge­val­len nog om aan­tij­gin­gen”, geeft Ke­a­ne aan.

“Er zijn nog steeds ge­wel­di­ge trai­ners die een fan­tas­ti­sche bij­dra­ge le­ve­ren aan het voet­bal. Waar­om denk je dat zo veel men­sen nog steeds kij­ken? Ze hou­den er­van”, al­dus de Man­ches­ter Uni­ted­le­gen­de. “Zo nu en dan komt er een pro­bleem­pje voor­bij, maar daar moe­ten we niet door af­ge­leid ra­ken. Ik zeg niet dat het in de doof­pot ge­stopt moet wor­den, maar laat de clubs en de FA zich er­mee be­zig­hou­den.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.