Re­lea­se­da­tum SRK’s uit­ge­steld?

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Voor al­le Shah Rukh Khan fans, hier is een nieuws­be­richt­je dat u mis­schien min­der leuk zult vin­den. Als je on­ge­dul­dig had ge­wacht op Raees, die naar ver­luidt in ja­nu­a­ri 2017 uit­ge­bracht zou wor­den, moet u mis­schien een beet­je lan­ger er­op wach­ten. Waar­om? Blijk­baar zijn de film­ma­kers van plan om de re­lea­se­da­tum van Raees uit te stel­len. Aan­van­ke­lijk zou Raees sa­men met Kaa­bil van Hrithik Roshan uit­ge­bracht wor­den. Ech­ter sug­ge­re­ren be­rich­ten, dat de film waar­in ook de Pa­k­is­taan­se ac­tri­ce Mahi­ra Khan een rol heeft, niet vol­gend jaar vrij­ge­ven wordt. Nee, de re­den is niet om de bot­sing met de film van Hrithik aan de box of­fi­ce te ver­mij­den. Het is om de voort­du­ren­de mis­luk­king om de Pa­k­is­taan­se ac­teurs uit In­dia te stu­ren. Van­af toen MNS aan­ge­kon­digd werd, is het in Ma­ha­ra­sht­ra niet toe­ge­staan om films waar­in Pa­k­is­taan­se ac­teurs een rol heb­ben vrij te ge­ven. Pa­k­is­taan­se ar­ties­ten over het he­le land wor­den be­kri­ti­seerd. Een paar da­gen ge­le­den werd het con­cert van Shaf­qat Ama­nat Ali af­ge­last in Ben­ga­l­uru en die van Atif Aslam werd ge­an­nu­leerd in Gur­ga­on. Nu we­ten we al­le­maal dat Mahi­ra een rol heeft in haar lang­ver­wach­te Bol­ly­wood de­buut­film Raees. Ge­zien het hui­di­ge sce­na­rio vin­den de ma­kers het niet gun­stig om de film in ja­nu­a­ri vrij te ge­ven. Vol­gens de Hin­du­s­tan Ti­mes zei een in­si­der: “SRK’s film in­tro­du­ceert Mahi­ra. Na de MNS, zijn al­le Pa­k­is­taan­se ar­ties­ten ge­vraagd om te­rug te ke­ren naar hun land. Als ge­volg van de ter­ro­ris­ti­sche aan­sla­gen in Uri, zijn de ma­kers nu bang dat de­ze ont­wik­ke­ling de film kan be­ïn­vloe­den. De ma­kers wil­len de re­lea­se­da­tum ver­der ver­schui­ven om dub­be­le ver­lie­zen te ver­mij­den. Ook kun­nen ze zich niet ver­oor­lo­ven om de film op het laat­ste mo­ment te boy­cot­ten, om de hui­di­ge span­nin­gen tus­sen In­dia en Pa­k­is­tan.” Als dit ge­beurt, zal het een gro­te over­win­ning zijn voor Hrithik. Dil­wa­le en Fan wa­ren niet echt winst­ge­vend voor SRK. Dus de 50-ja­ri­ge su­per­ster is erg voor­zich­tig met zijn vol­gen­de film.

(in­di­an­ex­press.com/ fo­to: srklo­ve.co)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.