To­ni Brax­ton uit zie­ken­huis

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Na vier da­gen in een zie­ken­huis in Los An­ge­les, is To­ni Brax­ton weer thuis. De zan­ge­res werd op­ge­no­men we­gens com­pli­ca­ties van de chro­ni­sche aan­doe­ning waar ze aan lijdt, lu­pus. Eer­der meld­de TMZ dat de ge­zond­heid­s­i­tu­a­tie van de Un-Break My He­art­zan­ge­res

ern­stig was, maar haar woord­voer­der ont­ken­de dat. “Al­hoe­wel lu­pus een se­ri­eu­ze ziek­te is die al­tijd ge­mo­ni­t­ord moet wor­den, ver­keer­de ze niet in ge­vaar. Ze is ont­sla­gen en gaat la­ter de­ze week van start met de re­pe­ti­ties voor haar tour­nee.” De 48-ja­ri­ge mu­zi­kan­te ont­hul­de in 2010 dat ze aan de au­to-im­muun­ziek­te lijdt. In haar au­to­bi­o­gra­fie uit 2014 ver­tel­de ze ook dat ze een fa­mi­lie­lid ver­loor aan lu­pus. “Het voelt als­of je el­ke dag griep hebt”, ver­klaar­de ze vo­rig jaar in een in­ter­view met de Huf­fing­ton Post. “Som­mi­ge da­gen sla je je er door­heen, op an­de­re da­gen word je ge­dwon­gen in bed te blij­ven.” (De Te­le­graaf/ fo­to: fol­low­news.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.