La­ver­ne Cox en Mi­ley Cy­rus op po­wer­lijst

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

En­ter­tain­ment­tijd­schrift Va­ri­e­ty heeft Mi­ley Cy­rus, La­ver­ne Cox, He­len Mir­ren, Ava Du­ver­nay en Scar­lett Jo­hans­sen ge­ko­zen tot de po­wer­vrou­wen van 2016. Het blad zet elk jaar vrou­wen uit de en­ter­tain­ment­we­reld in het zon­ne­tje die een po­si­tie­ve bij­dra­ge heb­ben ge­le­verd aan de sa­men­le­ving door hun steun van goe­de doe­len. Op een spe­ci­aal eve­ne­ment in Be­ver­ly Hills vol­gen­de week, wordt Mi­ley ge­ëerd van­we­ge haar Hap­py Hip­pie Foun­da­ti­on voor straat­jon­ge­ren, La­ver­ne voor haar werk voor een stich­ting die ge­weld op le­den van de LG­BTQ-ge­meen­schap te­gen­gaat en He­len voor haar in­zet voor de ver­e­ni­ging die stot­te­ren­de jon­ge­ren helpt. Sel­ma-re­gis­seur Ava staat op de lijst van­we­ge haar steun van het 1000 Black Girl Books, een ini­ti­a­tief van een elf­ja­ri­ge om dui­zend boe­ken met don­ke­re meis­jes als held bij el­kaar te krij­gen. Waar­om Scar­lett in de po­wer­lijst is op­ge­no­men, wordt niet ge­meld door het blad.

(De Te­le­graaf/ fo­to: pop­su­gar.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.