385 mil­joen kin­de­ren le­ven we­reld­wijd in ex­tre­me ar­moe­de

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - We­reld­wijd le­ven 385 mil­joen kin­de­ren in ex­tre­me ar­moe­de. Dat blijkt uit een gis­te­ren ver­sche­nen rap­port van de We­reld­bank en UNICEF ge­ba­seerd op on­der­zoek in 89 lan­den.

Kin­de­ren le­ven ruim twee keer zo vaak in ex­tre­me ar­moe­de als vol­was­se­nen. Zo leef­de van al­le kin­de­ren in ont­wik­ke­lings­lan­den in 2013 19,5 pro­cent in een huis­hou­den met een in­ko­men van 1,90 dol­lar per per­soon per dag of nog min­der. Voor vol­was­se­nen was dat per­cen­ta­ge 9,2 pro­cent.

Ook bij iets ho­ge­re in­ko­mens wor­den kin­de­ren har­der ge­trof­fen door ar­moe­de. On­ge­veer 45 pro­cent van de kin­de­ren leeft in een huis­hou­den dat moet rond­ko­men van min­der dan 3,10 dol­lar per dag per per­soon, ver­ge­le­ken met bij­na 27 pro­cent van de vol­was­se­nen.

Sub-Sa­ha­ra Afri­ka kent zo­wel het hoog­ste per­cen­ta­ge kin­de­ren dat in ex­tre­me ar­moe­de leeft (bij­na 50 pro­cent), als het groot­ste deel van de ex­treem ar­me kin­de­ren we­reld­wijd (ruim 50 pro­cent). In Zuid-Azië wo­nen bij­na 36 pro­cent van de ex­treem ar­me kin­de­ren, waar­van ruim 30 pro­cent al­leen in In­dia. Meer dan vier van de vijf kin­de­ren in ex­tre­me ar­moe­de wo­nen op het plat­te­land. “De­ze cij­fers to­nen aan dat kin­de­ren on­e­ven­re­dig hard wor­den ge­trof­fen door ar­moe­de”, zegt Jo­lijn van Haaren, kin­der­rech­ten­ex­pert bij UNICEF Ne­der­land. “Dit is des te schrij­nen­der om­dat er be­we­zen ef­fec­tie­ve ma­nie­ren zijn om kin­de­ren te hel­pen. Door ge­zin­nen el­ke maand een klei­ne fi­nan­ci­ë­le bij­dra­ge te ge­ven, krij­gen kin­de­ren meer en be­te­re voe­ding, gaan ze lan­ger naar school en is er een uit­weg uit de ar­moe­de.” De kin­der­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie pleit voor in­zet op een so­ci­aal vang­net om de meest kwets­ba­ren te hel­pen.

(NU.nl)

385 mil­joen kin­de­ren le­ven in ex­tre­me ar­moe­de. (ku­fa­rooq3­blog.word­press.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.