Sy­rië-over­leg stokt na meer Rus­si­sche bom­men

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De Ver­e­nig­de Sta­ten heb­ben maan­dag het over­leg met Rus­land over een staak­t­het-vu­ren in Sy­rië op­ge­schort, om­dat Sy­ri­sche bom­bar­de­men­ten met Rus­si­sche steun on­ver­min­derd door­gaan. Een van de doel­wit­ten was maan­dag, voor de der­de keer in een week, een zie­ken­huis in Alep­po.

Vol­gens de VS ko­men de Rus­sen ook hun toe­zeg­ging niet na dat met na­me in de­ze stad hu­ma­ni­tai­re hulp wordt toe­ge­la­ten. Die be­lof­te maakt deel uit van een wa­pen­stil­stand waar­over de VS en Rus­land het be­gin sep­tem­ber met veel moei­te eens wa­ren ge­wor­den.

“De keu­ze om het over­leg met Mos­kou voor­lo­pig te sta­ken, is dan ook niet licht­zin­nig ge­no­men”, al­dus een woord­voer­der van het Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken in Was­hing­ton. Een zegs­man van het Wit­te Huis zei dat het ge­duld met de Rus­sen op­raakt.

De Ame­ri­ka­nen zien ook wei­nig heil meer in ge­sprek­ken met de Rus­sen over de co­ör­di­na­tie van hun lucht­aan­val­len op IS en an­de­re ji­ha­dis­ti­sche groe­pen in Sy­rië. Ame­ri­kaan­se func­ti­o­na­ris­sen die voor de­ze ge­sprek­ken al in Genè­ve wa­ren, zijn naar de VS te­rug­ge­roe­pen. Wel zijn er op mi­li­tair ni­veau nog con­tac­ten om te voor­ko­men dat Ame­ri­kaan­se en Rus­si­sche toe­stel­len met el­kaar in bot­sing ko­men.

Bij de aan­slag op het zie­ken­huis in Alep­po kwa­men vol­gens oog­ge­tui­gen zes of ze­ven men­sen om het le­ven, on­der wie en­ke­le me­de­wer­kers. Vol­gens een ho­ge VN­func­ti­o­na­ris wor­den zie­ken­hui­zen een voor een be­stookt, zelfs met bom­men die door bun­kers kun­nen heen­drin­gen. Eva­cu­a­ties om me­di­sche re­de­nen zijn niet mo­ge­lijk en me­di­ca­men­ten zijn schaars - re­den waar­om de VN voor de zo­veel­ste keer aan­dron­gen op een ge­vechts­pau­ze om kon­vooi­en met hulp­goe­de­ren naar de zwaarst ge­trof­fen ge­bie­den te kun­nen stu­ren. De VN-top­man, Step­hen O’Brien, ver­tel­de de BBC dat 275 dui­zend men­sen wor­den be­le­gerd, on­der wie 100 dui­zend kin­de­ren. “Ze le­ven in per­ma­nen­te angst voor nieu­we lucht­aan­val­len.”

Vol­gens de VS heb­ben Sy­rië en Rus­land, de wa­pen­stil­stand ten spijt, hun aan­val­len op bur­ger­doe­len in het door re­bel­len ge­con­tro­leer­de deel van Alep­po op­ge­voerd. Al­leen al vo­ri­ge week zou­den daar­bij hon­der­den men­sen om het le­ven ge­ko­men zijn, naar schat­ting van hulp­or­ga­ni­sa­ties.

De ver­slech­te­ren­de si­tu­a­tie tus­sen de VS en Rus­land bleek maan­dag ook uit een de­creet van de Rus­si­sche pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin om een­zij­dig een nu­cle­air ver­drag op te zeg­gen. Poe­tin recht­vaar­dig­de zijn be­sluit met niet na­der ge­noem­de ‘vij­an­di­ge ac­ties’ van de VS je­gens zijn land. Het ver­drag be­helst het op­slaan en ver­vol­gens ver­nie­ti­gen van voor­ra­den plu­to­ni­um, een van de ma­te­ri­a­len om een kern­bom te ver­vaar­dig­den. De uit 2000 da­te­ren­de over­een­komst voor­ziet in het ‘op­rui­men’ van een hoe­veel­heid plu­to­ni­um waar­mee 17 dui­zend kern­kop­pen kun­nen wor­den uit­ge­rust.

Vol­gens Rus­land zijn het de VS die zich niet hou­den aan de ge­maak­te af­spra­ken. Feit is, vol­gens The New York Ti­mes, dat de Ame­ri­ka­nen om fi­nan­ci­ë­le re­de­nen hun ver­drags­ver­plich­tin­gen op de lan­ge baan heb­ben ge­scho­ven. Vol­gens de krant be­staat de kans dat Rus­land nu ook an­de­re ver­dra­gen op­zegt die te ma­ken heb­ben met nu­cle­ai­re ont­wa­pe­ning.

(de Volks­krant)

Cha­os na een bom­aan­slag op een zie­ken­huis in Alep­po, 1 ok­to­ber 2016. (hot­re­cent­news.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.