Meer dan twaalf­dui­zend Turk­se agen­ten zit­ten thuis

Times of Suriname - - BUITENLAND -

TUR­KIJE - Sinds de mis­luk­te coup in Tur­kije zijn er 12,8 dui­zend po­li­tie­agen­ten ge­schorst. De agen­ten wor­den er­van be­schul­digd ban­den te on­der­hou­den met de or­ga­ni­sa­tie van de gees­te­lij­ke Fet­hul­lah Gülen. De cij­fers zijn dins­dag open­baar ge­maakt door de Turk­se po­li­tie. On­der de ge­schors­te agen­ten be­vin­den zich meer dan 2500 lei­ding­ge­ven­den. Maan­dag werd de nood­toe­stand die in Tur­kije geldt sinds de mis­luk­te coup op 15 ju­li, met drie maan­den ver­lengd. Hier­door heeft de re­ge­ring van de Turk­se pre­si­dent Er­do­gan ver­strek­ken­de be­voegd­he­den op het ge­bied van Vei­lig­heid en Jus­ti­tie.

De re­ge­ring kan bij de­creet be­slui­ten, waar­mee het par­le­ment kan wor­den om­zeild. Vo­ri­ge week wer­den er twaalf Koer­di­sche te­le­vi­sie­zen­ders ont­man­teld, waar­on­der een zen­der die te­ken­films uit­zond. Dit ge­beur­de om­dat de zen­der een be­drei­ging zou zijn voor de na­ti­o­na­le vei­lig­heid. On­ge­veer hon­derd­dui­zend men­sen wer­den sinds de coup ont­sla­gen, on­der wie rech­ters, le­ra­ren, sol­da­ten en amb­te­na­ren. Ook wer­den er tien­tal­len scho­len, ver­e­ni­gin­gen en stich­tin­gen ge­slo­ten die aan Gülen wer­den ge­li­eerd. De is­la­mi­ti­sche gees­te­lij­ke, die in de Ver­e­nig­de Sta­ten woont, ont­kent ie­der ver­band met de mis­luk­te coup. Ster­ker nog, in een ge­sprek met het Duit­se blad Zeit sug­ge­reer­de hij dat pre­si­dent Er­do­gan het brein ach­ter de coup was, om zijn grip op Tur­kije ver­der te kun­nen ver­ste­vi­gen. De zui­ve­rings­cam­pag­ne heeft in­mid­dels zul­ke bui­ten­spo­ri­ge pro­por­ties aan­ge­no­men, dat zelfs de Turk­se re­ge­ring moet toe­ge­ven dat er fou­ten wor­den ge­maakt. Om die te her­stel­len, wor­den over­al in het land cri­sis­cen­tra op­ge­richt. De re­ge­ring richt in het he­le land cri­sis­cen­tra in om fou­ten te cor­ri­ge­ren die wor­den ge­maakt in het on­der­zoek naar de coup­ple­gers. “Men­sen die me­nen ten on­rech­te be­schul­digd te wor­den kun­nen daar ver­haal ha­len”, al­dus pre­mier Bi­na­li Yil­di­rim. De re­ge­ring be­seft dat hon­derd pro­cent pre­ci­sie in het on­der­zoek niet mo­ge­lijk is. “Als er iets ver­keerd gaat, zul­len we daar naar kij­ken.”

(de Volks­krant)

In Tur­kije zijn er 12,8 dui­zend po­li­tie­agen­ten ge­schorst. (scmp.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.