Au­to­no­me Vol­vo meer pre­mi­um

Times of Suriname - - AUTO -

Pro­ble­men

Vol­vo zal zijn vol­le­dig au­to­no­me tech­niek op de op­tie­lijst zet­ten om au­to’s een ho­ger pre­mi­um­ge­hal­te te ge­ven. Dit blijkt uit be­richt­ge­ving van Bloom­berg, dat zich ba­seert op door Vol­vo-CEO Hå­kan Sa­mu­els­son ge­da­ne uit­spra­ken tij­dens het Glo­bal Mo­bi­li­ty Le­a­der­ship Fo­rum in De­troit. De Zweed­se top­man ver­wacht dat het vol­le­dig au­to­no­me pak­ket de nieuw­prijs van een au­to zal op­drij­ven. Sa­mu­els­son zou ge­zegd heb­ben dat het toe­voe­gen van vol­le­dig au­to­no­me tech­niek een ma­nier is om een au­to meer pre­mi­um te ma­ken. De om­streeks 2020 vol­le­dig nieuw te in­tro­du­ce­ren au­to zou, wan­neer uit­ge­rust met vol­le­dig au­to­no­me tech­niek, nog wel over stuur­wiel be­schik­ken, al is het niet nood­za­ke­lijk het te ge­brui­ken. Hå­kan Sa­mu­els­son geeft ver­der een sneer aan au­to­fa­bri­kan­ten die hun au­to­no­me tech­niek in de toe­komst voor­na­me­lijk in gaan zet­ten in de au­to­deel- of taxi­markt. Vol­gens de top­man ko­men die be­drij­ven in de pro­ble­men, om­dat ze niet in de be­hoef­te voor­zien van het heb­ben van emo­ti­o­ne­le waar­de. (NU.nl/fo­to: giz­mo­do.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.