Jon­ge­tje wil broer niet los­la­ten na re­ü­nie

Times of Suriname - - PANORAMA -

Ver weg wo­nen van je broer­tjes en zus­jes kan hard zijn, ze­ker als je nog jong bent. Broers en zus­sen dur­ven wel eens als kat en hond met el­kaar te vech­ten, maar als ze te lang ge­schei­den blij­ven, ra­ken ze erg over­stuur. Wat doe je zon­der die ene per­soon die er al­tijd voor je ge­weest is? Je ou­de­re broer of zus als jong­ste van de fa­mi­lie zien ver­hui­zen om­wil­le van pro­fes­si­o­ne­le ver­plich­tin­gen is nooit een­vou­dig. De klei­ne Lan­don Die­bold bleef de laat­ste 2 jaar een beet­je ver­weesd ach­ter zon­der de lei­ding en de stu­ring van zijn broer Cam. Cam werd uit­ge­stuurd op mis­sie en kon zijn klei­ne broer al die tijd niet zien. Op een dag re­gel­de zijn moe­der Myr­riah tij­dens de voet­bal­trai­ning een ge­wel­di­ge ver­ras­sing voor de klei­ne jon­gen. Van zo­dra Lan­don zijn broer weer­ziet, barst hij in tra­nen uit. Van ge­luk ui­ter­aard! (TRENDVIRAAL/

trendviraal.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.