Meis­je (16) be­valt stie­kem en gooit ba­by uit het raam

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een zes­tien­ja­rig meis­je uit Oma­ha (Ne­bras­ka) heeft vo­ri­ge vrij­dag haar pas­ge­bo­ren ba­by door het raam ge­gooid. Net te­vo­ren was ze stie­kem be­val­len in haar slaap­ka­mer. Van­we­ge de ernst van de fei­ten zal An­to­nia Lopez in de recht­bank als een vol­was­se­ne be­han­deld wor­den. De tie­ner gooi­de ’s nachts in pa­niek haar ba­by van op de twee­de ver­die­ping naar be­ne­den. Daar­na ging ze te­gen haar moe­der ver­tel­len wat ze ge­daan had. Die aar­zel­de niet toen ze het klein­tje in het gras zag lig­gen: ze ver­wit­tig­de de hulp­dien­sten en tracht­te nog mond-op-mond­be­a­de­ming uit te voe­ren, maar het mocht niet ba­ten. Kor­te tijd na aan­komst in het zie­ken­huis werd de ba­by dood­ver­klaard. Een half uur voor de am­bu­lan­ciers aan haar huis ston­den, had An­to­nia nog een vreemd be­richt op Fa­ce­book ach­ter­ge­la­ten. “Wie kan er mij een enor­me dienst be­wij­zen en heeft een au­to?”, klonk het om 3.40 uur. Ach­ter de vraag ston­den nog drie hui­len­de emo­ji. De groot­va­der van An­to­nia viel com­pleet uit de lucht toen hij hoor­de dat zijn klein­doch­ter zwan­ger was. “Ik heb haar een paar da­gen ge­le­den nog ge­zien, in mijn ogen leek ze zelfs on­der haar ge­wicht te zit­ten”, ver­klaar­de Jo­hn Bar­cel­o­na. “Ik kan er met mijn hoofd niet bij.”

Ook de bu­ren za­gen zo een dra­ma he­le­maal niet aan­ko­men. “Ze za­gen er een heel ge­woon ge­zin uit, al­tijd zei­den ze net­jes goe­de dag. Ik ben hier niet goed van”, be­sluit Mark Nel­son.

(HLN/hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.