Ame­ri­kaan filmt zich­zelf na dub­be­le aan­val grizz­ly­beer

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een man uit de Ame­ri­kaan­se plaats Bo­ze­man heeft vast­ge­legd hoe hij er­aan toe was na twee keer te zijn aan­ge­val­len door een grizz­ly­beer. Hij was flink ge­wond en zat on­der het bloed. “Li­fe sucks in het land van de be­ren”, liet hij we­ten. Pas op: de beel­den kun­nen schok­kend zijn. In een vi­deo is te zien dat de man, de 50-ja­ri­ge Todd Orr, een flin­ke jaap heeft bo­ven zijn oor. Ook heeft hij een open wond op zijn arm. Toch be­sluit hij een film­pje op Fa­ce­book te zet­ten voor­dat hij ook maar iets aan zijn ver­won­din­gen heeft ge­daan. Orr ver­telt dat er een grizz­ly­beer op hem af kwam ren­nen in de Ma­di­son Val­ley, een ge­bied dat re­la­tief dicht bij het Yel­low­sto­ne Na­ti­o­nal Park ligt. Het dier wil­de haar twee wel­p­jes be­scher­men en viel Orr aan. “Ik heb me he­le­maal rot ge­spo­ten met be­ren­spray”, zegt die. “Maar dat werkt dus niet al­tijd.” De grizz­ly stort­te zich door de walm van be­ren­spray op Orr, die met zijn ge­zicht op de grond ging lig­gen. Met zijn ar­men be­scherm­de hij zijn nek. “De beer beet me in mijn ar­men, schou­ders en rug­zak. Bij ie­de­re beet leek het als­of er met een voor­ha­mer op mijn li­chaam werd ge­beukt”, schrijft de Ame­ri­kaan op Fa­ce­book.

Na een paar mi­nu­ten, “die als een eeu­wig­heid voel­den”, ver­dween het dier. Ver­doofd door de pijn strom­pel­de Orr weg. Hij dacht na on­ge­veer tien mi­nu­ten lo­pen vei­lig te zijn, maar op dat mo­ment hoor­de hij op­nieuw een ge­luid ach­ter zich. “Waar­om weet ik niet, maar die grizz­ly stort­te zich op­nieuw op me”, schrijft Orr. “Ik kon niet ge­lo­ven dat ik dit op­nieuw moest door­ma­ken en vroeg me af of ik dit wel nog een keer zou over­le­ven. Het eni­ge wat ik kon doen was be­we­ging­loos blij­ven lig­gen tot de beer op­hield met bij­ten.” Ge­luk­kig voor Orr staak­te de grizz­ly de aan­val ook de twee­de keer, waar­na de man wist te ont­ko­men. Zo snel als hij kon, vlucht­te hij naar zijn truck.

Voor­dat hij weg­reed, maak­te hij eerst het film­pje dat hij op Fa­ce­book plaatste. De vi­deo is in­mid­dels ruim 23 mil­joen keer be­ke­ken. Orr heeft la­ten we­ten dat het goed met hem gaat. Hij is voor­al blij dat hij nog leeft. “Dit was niet mijn bes­te dag, schrijft de Ame­ri­kaan. “De ko­men­de we­ken moet ik mijn truck maar eens gaan schoon­ma­ken. Vol­gens mijn vrien­din zag het er­uit als­of ik een eland had ge­slacht op de ach­ter­bank.”

(AD/ ed.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.