Bou­ter­se opent nieuw ge­bouw Ame­ri­kaan­se am­bas­sa­de

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – De of­fi­ci­ë­le ope­ning van het nieu­we ge­bouw van de Ame­ri­kaan­se am­bas­sa­de, op de hoek van de Klei­ne- en Kris­tal­straat in Paramaribo-Noord, is gis­te­ren ver­richt door pre­si­dent De­si Bou­ter­se en Ed­ward No­lan, am­bas­sa­deur van Ame­ri­ka in Su­ri­na­me.

“Wij zijn ons er­van be­wust dat sa­men­wer­ken met an­de­re lan­den niet al­leen een no­bel doel is, maar ook een nood­zaak. Su­ri­na­me heeft daar­om ook de in­ten­tie om in nau­we sa­men­wer­king met de Ame­ri­kaan­se am­bas­sa­de hier ge­ves­tigd, te gaan wer­ken naar ont­wik­ke­ling en ver­ster­king van ver­schil­len­de in­sti­tu­ten in bei­de lan­den. In de mo­der­ne we­reld van nu zijn wij ons voor­al be­wust van het feit dat sa­men­wer­ken met an­de­re lan­den om is­sues van de we­reld op te los­sen, een be­lang­rij­ke nood­zaak is om ont­wik­ke­ling en groei te kun­nen re­a­li­se­ren. Voor­na­me­lijk is­sues op het ge­bied van ge­zond­heid, ter­ro­ris­me en in­ter­na­ti­o­naal ge­or­ga­ni­seer­de cri­mi­na­li­teit staan hoog op de agen­da van Su­ri­na­me, Ame­ri­ka en an­de­re lan­den in de we­reld”, zei pre­si­dent Bou­ter­se. Hij gaf ver­der aan dat bei­de lan­den zich er­aan heb­ben ge­com­mit­teerd om te zor­gen voor vre­de en ont­wik­ke­ling in de re­gio. “Ik wil de Ame­ri­kaan­se over­heid fe­li­ci­te­ren met het nieu­we am­bas­sa­de­ge­bouw dat van­daag in ge­bruik wordt ge­no­men. En we zijn er­van over­tuigd dat de dien­sten die de am­bas­sa­de zal aan­bie­den, nieu­we in­puts zul­len ge­ven tot het ont­wik­ke­len van een hech­te­re re­la­tie met Su­ri­na­me. Wij gaan wer­ken aan een het nog hech­ter ma­ken van de re­la­tie die er is tus­sen bei­de lan­den”, zei het staats­hoofd. Vol­gens de am­bas­sa­deur is de re­la­tie tus­sen Su­ri­na­me en Ame­ri­ka be­gon­nen in 1790 en de af­ge­lo­pen 226 jaar is de aan­we­zig­heid van Ame­ri­ka in Su­ri­na­me uit­ge­groeid van een con­su­laat naar een am­bas­sa­de waar nu on­ge­veer 100 men­sen wer­ken. “De VS en Su­ri­na­me heb­ben een vol­was­sen en ster­ke re­la­tie en als am­bas­sa­deur is mij de taak op­ge­dra­gen door pre­si­dent Barack Oba­ma om de­ze re­la­tie ver­der te ver­die­pen en uit te brei­den. Ik kan met trots zeg­gen dat de re­la­tie met Su­ri­na­me nu ster­ker is dan ooit”, zei No­lan in zijn toe­spraak. Hij gaf ver­der aan dat het ge­bouw van de am­bas­sa­de kan ver­an­de­ren, maar de nor­men en waar­den blij­ven het­zelf­de.

(Lees ver­der op pa­gi­na 2)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.