Sit­down­ac­tie stag­neert werk Grond­in­spec­tie

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Het werk bij de af­de­ling Grond­in­spec­tie van het Mi­nis­te­rie van Ruim­te­lij­ke or­de­ning Grond- en Bos­be­heer (RGB) stag­neert, om­dat het per­so­neel in een sit­down­ac­tie is. NDP-par­le­men­ta­ri­ër Ra­chied Doek­hie zegt aan de krant dat het hoofd van de af­de­ling Grond­in­spec­tie is ont­he­ven uit zijn func­tie. Het is hem niet be­kend wat de re­den daar­toe is. Het per­so­neel weet dit ook niet, waar­door het in een sit­down­ac­tie is.

“Er is een sit­down­ac­tie van het per­so­neel. De­ze ac­tie be­moei­lijkt het werk, om­dat er nog geen nieuw dienst­hoofd is be­noemd.” Vol­gens Doek­hie wil­len de men­sen we­ten wat de re­den van de ont­hef­fing is, om­dat ze vin­den dat het dienst­hoofd een goe­de job heeft ge­daan. De men­sen kon­den pret­tig met hem wer­ken. Uit so­li­da­ri­teit met hem hou­den ze een sit­down­ac­tie. Vol­gens het as­sem­blee­lid is het des lei­ding van het mi­nis­te­rie, dat er een an­de­re per­soon in de plaats komt, zo­dat het werk naar het volk toe niet stag­neert. Hij zegt dat men­sen op RGB ko­men en hun werk goed doen, maar toch wor­den ze weg­ge­haald. “Ver­an­de­ring hoeft niet al­tijd een ver­be­te­ring te zijn”, merkt Doek­hie op.

(Lees ver­der op pa­gi­na 2) De of­fi­ci­ë­le ope­ning van het nieu­we ge­bouw van de Ame­ri­kaan­se am­bas­sa­de werd mid­dels het knip­pen van een lint ver­richt door pre­si­dent De­si Bou­ter­se en am­bas­sa­deur Ed­ward No­lan, bij­ge­staan door de spe­ci­a­le gas­ten Wil­li­am Mo­ser en Pa­trick Ken­ne­dy. (Fo­to: col­lec­tie Ame­ri­kaan­se am­bas­sa­de)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.