Stivo­ki ge­slo­ten

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – Slui­ting van Stich­ting voor het kind (Stivo­ki) is het eind­re­sul­taat van de ha­che­lij­ke si­tu­a­tie waar­in de stich­ting voor op­vang en be­ge­lei­ding van kin­de­ren die mis­bruikt, ver­waar­loosd en mis­han­deld zijn, is ko­men te ver­ke­ren. De kin­de­ren van het te­huis zijn za­ter­dag ver­plaatst naar ver­schil­len­de in­stel­lin­gen on­der an­de­re Stich­ting Clau­dia A. Het per­so­neel van het te­huis is nog steeds niet uit­be­taald over au­gus­tus en sep­tem­ber, en heeft ook geen va­kan­tie­geld ont­van­gen. Al­leen het staf­per­so­neel ver­schijnt nog aan het werk.

Het be­stuur van de bond is be­zorgd over de­ze stap en vraagt zich af of er met dit be­sluit geen ri­si­co’s wor­den ge­lo­pen. Een be­stuurs­lid van de bond zegt aan de krant dat de vak­or­ga­ni­sa­tie op een aan­tal vra­gen geen ant­woord krijgt. “Ie­der­een zwijgt als het graf.” Een be­zorgd be­stuurs­lid van de bond vraagt zich af of het niet een ri­si­co is om zul­ke kin­de­ren bij Clau­dia A, waar ge­ïn­fec­teer­de kin­de­ren op­ge­van­gen wor­den, te plaat­sen. “We wil­len we­ten wie het be­sluit ge­no­men heeft om de kin­de­ren in een si­tu­a­tie van kwaad tot er­ger te plaat­sen.” Ver­der zijn er do­na­ties aan de stich­ting ge­ge­ven in ver­band met de ope­ning van het school­jaar. De bond wil we­ten wat er met de do­na­ties ge­beurt en of het de be­doe­ling is dat de kin­de­ren tij­de­lijk of per­ma­nent el­ders on­der­ge­bracht wor­den. De bond vraagt zich ook af hoe het zit met de vol­gen­de tran­che sub­si­die die be­taald moet wor­den. De sub­si­die wordt per kind uit­ge­keerd. “Wordt de uit­be­ta­ling niet in ge­vaar ge­bracht nu de stich­ting geen kin­de­ren heeft?” vraagt het be­stuurs­lid van de bond zich af. Er is to­taal geen zicht op uit­be­ta­ling. Het kan er bij de bond niet in dat er stich­tin­gen wor­den op­ge­zet met een spe­ci­fiek doel en wan­neer het en­ke­len uit­komt, wordt de stich­ting op­ge­he­ven zon­der re­ke­ning te hou­den met de werk­ne­mers. De leid­sters zijn niet be­taald en heb­ben met kunst- en vlieg­werk hun kin­de­ren in de school­ban­ken kun­nen krij­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.