Weer pro­ble­men met ver­strek­king ko­pie straf­dos­siers

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Straf­recht­ad­vo­ca­ten on­der­vin­den weer pro­ble­men bij het ver­krij­gen van ko­pie­ën van straf­dos­siers, om­dat de ko­pi­eer­ma­chi­ne van het kan­ton­ge­recht Straf­za­ken niet func­ti­o­neert. Ad­vo­caat Ha­rold Belfor zegt aan de krant dat ad­vo­ca­ten voor­zien moe­ten zijn van dos­siers om hun cli­ën­ten op de juis­te wij­ze rechts­bij­stand te ver­le­nen. “Ze die­nen te be­schik­ken over een af­schrift van het dos­sier. Daar schort er eni­ge tijd veel aan. In het nieu­we zit­tings­jaar zijn de ad­vo­ca­ten ge­con­fron­teerd met het feit dat de ko­pi­eer­ma­chi­ne niet func­ti­o­neert. Daar­voor is men nu aan­ge­we­zen op fa­ci­li­tei­ten bui­ten de straf­grif­fie.”

Vol­gens Belfor is de toe­zeg­ging ge­daan aan ad­vo­ca­ten dat ze te zij­ner tijd over de dos­siers kun­nen be­schik­ken, maar het is niet be­kend wan­neer ze die zul­len krij­gen. De ad­vo­caat zegt dat er veel schort aan de rechts­be­de­ling, om­dat die niet op een ade­qua­te wij­ze plaats­vindt. Hij be­grijpt dat het grif­fie­per­so­neel niets kwa­lijk ge­no­men kan wor­den, want als het geen mid­de­len heeft om te wer­ken, kan het er ook niets aan doen. Hij vindt ver­der dat de rechts­zaal niets an­ders is dan een hok waar­in er wordt ge­werkt. “Je wordt er niet blij van als je in de rechts­zaal komt. Het is niet een plek om te wer­ken.” Belfort vindt dat de ade­qua­te voor­zie­ning naar de ad­vo­ca­ten toe en an­de­re ac­to­ren die met de recht­spraak te ma­ken heb­ben, ont­breekt. Hij had ge­hoopt dat de in­fra­struc­tuur van het ge­he­le rechts­ge­beu­ren dit nieu­we zit­tings­jaar zou wij­zi­gen, maar dat heeft niet plaats­ge­von­den. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.