Paramaribo Zoo past ac­ti­vi­tei­ten We­reld­die­ren­dag aan

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De Paramaribo Zoo zal dit jaar bij de vie­ring van We­reld­die­ren­dag op zon­dag en­ke­le aan­pas­sin­gen door­voe­ren. Zo mo­gen be­zoe­kers in te­gen­stel­ling tot voor­gaan­de ja­ren hun huis­die­ren niet mee­ne­men, om­dat voor­heen over­dracht van ziek­tes heeft plaats­ge­von­den. Daar­naast zal het die­ren­ge­zond­heids­con­test niet ge­hou­den kun­nen wor­den. Dit zegt Ry­an Ber­gen pu­blic re­la­ti­ons (pr)- en mar­ke­ting­co­ör­di­na­tor van de die­ren­tuin.

Ber­gen geeft aan dat van­we­ge de pre­cai­re si­tu­a­tie in het land het heel moei­lijk is om aan spon­so­ren te ko­men. Zij heb­ben voor­heen een be­lang­rij­ke bij­dra­ge ge­le­verd aan de tot­stand­ko­ming van het die­ren­ge­zond­heids­con­test. Door de fi­nan­ci­ë­le si­tu­a­tie in het land wor­den er dit jaar toe­gangs­kaar­ten ver­kocht. De co­ör­di­na­tor ver­meldt ver­der dat de men­sen fo­to’s mo­gen ma­ken met de ver­schil­len­de die­ren, maar zij die­nen hier­voor een be­paald be­drag te be­ta­len om­dat dit geld in de zoo wordt ge­ïn­ves­teerd.

Ber­gen zegt dat de Paramaribo Zoo al min­stens tien jaar per­so­nen tot ‘die­ren­vriend van het jaar’ hul­digt. Van het jaar zal dit we­der­om het ge­val zijn; twee per­so­nen zul­len ge­hul­digd wor­den. Daar­bij wordt ge­let op de pres­ta­ties van de­ze per­so­nen in het af­ge­lo­pen jaar. Als nieu­wig­heid wordt op zon­dag ook een per­soon ge­hul­digd tot ‘die­ren­held van het jaar’. Dat is een per­soon die zich het ge­he­le jaar heeft in­ge­zet door het red­den van die­ren, legt de me­de­wer­ker van Paramaribo Zoo uit.

Zon­dag zul­len er di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten zijn zo­als: de slan­gen­de­mon­stra­tie, het ma­ken van fo­to’s met die­ren en een bos­wan­de­ling. Daar­naast zul­len er ook edu­ca­tie­ve op­tre­dens zijn van de brand­weer en mi­li­tai­ren. De part­ners van de zoo zul­len bij de groe­ne stands in­for­ma­tie ver­strek­ken over hun werk­zaam­he­den. Ook zul­len de scouts en een dj aan­we­zig zijn. De ac­ti­vi­tei­ten be­gin­nen om 11.00 uur.

(MM/MV)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.