Nog steeds geen psy­chi­a­tri­sche rap­por­ta­ge in moord­zaak

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een moord­zaak te­gen een Bra­zi­li­aan is gis­te­ren uit­ge­steld, om­dat het psy­chi­a­tri­sche rap­port ont­breekt. Het rap­port van de psy­cho­loog is wel bin­nen. Bo­ven­dien kan de ver­dach­te nog steeds niet wor­den ge­hoord, om­dat de tol­ken-ver­ta­lers in ac­tie zijn. De ver­dach­te praat Por­tu­gees; hij is de Ne­der­land­se taal en het Sra­nan niet mach­tig. Zijn ad­vo­caat Ha­rold Belfor vraagt zich af hoe­lang de ac­tie van de tol­ken-ver­ta­lers nog zal du­ren. Het be­lang van zijn cli­ënt is niet ge­diend met de­ze ac­tie, maar de raads­man be­grijpt ook dat de tol­ken-ver­ta­lers voor hun be­lang op­ko­men. “Je kunt de tol­ken-ver­ta­lers geen ver­wijt ma­ken.”

De Bra­zi­li­aan wordt ver­dacht van het ver­moor­den van een jon­ge­da­me. Hij ver­klaar­de eer­der bij de rech­ter dat hij het slacht­of­fer uit lief­de heeft ge­dood. De ver­dach­te zegt dat zijn vrien­din hem had ge­vraagd om de vrouw te do­den, waar­door hij over­ging tot de daad. De vijf­tien­ja­ri­ge vrien­din zegt dat zij haar vriend nooit heeft ge­vraagd om het slacht­of­fer te ver­moor­den. Ze ging op 18 au­gus­tus sa­men met haar vriend naar de wo­ning van de vrouw. Ze ver­tel­de dat het slacht­of­fer op haar buik op het bed lag toen de ver­dach­te haar van ach­te­ren aan­viel en wurg­de. Hij bleef haar wur­gen. Zijn vrien­din moest na­gaan of de vrouw al dood was. Ze moest de han­den van de vrouw vast­bin­den. De Bra­zi­li­aan zou naar geld in het huis heb­ben ge­zocht. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.